سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تحقیقات خارجی:

هوچوارتر[1] و همکاران(2003) در تحقیقی باعنوان “طرفداری ادراک شده سازمانی به عنوان تعدیل کننده ارتباط بین سیاست های ادراکی و نتایج کاری” به دنبال آن بودند که تأثیر طرفداری سازمانی را در تحکیم ارتباط بین سیاست های جاری در سازمان و نتایج کاری تبیین نمایند. آنها طرفداری ادراک شده را به عنوان متغیری در نظر گرفته اند که از دید کارکنان تقویت کننده رفتار های مثبت از سوی آنها بوده باشد.

هوچوارتر و همکاران با بهره گیری از مدل معدلات ساختاری و با بهره گیری از رویکرد روآدس بدنبال مسیر یابی و علت یابی  در این پژوهش بوده می باشد.آنها 4 مرحله را در مسیر یابی طی می کنند:

 1. ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته
 2. ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر تعدیل کننده
 3. ارتباط بین متغیر تعدیل کننده و متغیر وابسته
 4. توان تحت تاثیر قرا دادن ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر وابسته از طرف متغیر تعدیل کننده

آنها در انتها چنین جمع بندی می کنند که توانایی طرفداری ادراک شده سازمانی در تعدیل کردن ارتباط بین سیاست های ادراک شده سازمانی و پیآمد های کاری چشمگیر می باشد.

نسدت بلجین و هلال دمیریر[2](2012) به دنبال تبیین ارتباط بین طرفداری سازمانی، تعهد اثر بخش و رضایت شغلی در کارکنان هتل در کشور ترکیه بوده اند. که در پایان به این نتیجه می رسند که طرفداری سازمانی تعهد اثر بخش و رضایت شغلی کارکنان را تحت تاثیر قرار میدهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آلن، شؤر وگریفث(2003) به دنبال مطالعه تأثیر طرفداری ادراک شده سازمانی و شیوه های حمایتی مدیریت منابع انسانی برفرآیند گردش شغلی بوده اند، آنها با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری ریشه ها ، علل و آثار طرفداری ادراک شده بر گردش شغلی را مطالعه می نمایند.

جمع بندی و نتیجه گیری:

پژوهش های مختلفی در زمینه عوامل عمده در مدیریت منابع انسانی انجام شده می باشد که به اختصار در جدول (3)آمده می باشد. پژوهش حاضر برمبنای تاثیر مستقیم شیوه های مدیریت منابع انسانی برعملکرد سازمانی پایه ریزی شده می باشد . بهترین شیوه ها مدیریت منابع انسانی از تحقیقات پفر و ویگا(1999) ماخوذ شده می باشد.

[1] Hochwarter

[2]  Necdet Bilgin& Halil Demirer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

 • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی