سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

استرس

1-2-2 مفهوم استرس

علی رغم گستردگی تحقیقات پیرامون استرس این مفهوم دقیق تکنیکی همواره بجای مفاهیمی مانند اضطراب ، تضاد ،تهدید و کوفتگی به کار رفته می باشد. این ناهماهنگی در تعریف و اظهار استرس، در گفته های اشخاصی زیرا سلی که از پیشگامان پژوهش کلینیکی در زمینه استرس می باشد نیز دیده می گردد. وی در سال 1946 استرس را معادل با نیروهای اقدام کننده برای ارگانیسم تعریف می کند، چیزی که امروز به عنوان محرک شناخته می گردد.

اما همین شخص در سال 1974 استرس را به صورت پاسخی که فرد به تقاضاهای محیطی می دهد تعریف نموده می باشد. در کلیه تحقیقاتی که توسط کیونی و سنلکو(1987) و کوتز وتورسن (1976) انجام شده می باشد، استرس را معادل اضطراب یا معادل نوعی اضطراب تلقی گردیده می باشد .گروهی از دیگر محققان از قبیل فریچه و کاپلال استرس را در یک محتوای سازمانی قابل درک می دانند. یعنی استرس را براساس هنجارهای سازمانی ابهام تأثیر و تضاد تأثیر و تاثیر آن ها بر فرد تبیین و تبیین می نماید.(انگاره چی، 1386؛50)باوجود اینکه گروهی استرس را پیش روی رضایت شغلی عنوان می کنند؛ اما در پاره ای از تحقیقات نظاره شده می باشد که رضایت شغلی و استرس ناشی از شغل، هیچگونه همبستگی معنی داری ندارند. به علاوه همان عواملی که با رضایت شغلی همبستگی دارند، ممکن می باشد برای افرادی موجب استرس و برای گروهی دیگر موجب رضایت از شغل باشد(انگاره چی ،1386؛ 73)

2-2-2 تعریف استرس

واژه استرس از واژه لاتین(Strivgere)  اقتباس شده می باشد.در لغت نامه پزشکی استرس پیامدهایی می باشد که یک ساختار یا ارگانیسم بوسیله نیروهای مختل کننده­ی تعادل و ایجاد کننده از هم گسیختگی دچار واکنش­های حاد می­گردد (افروز،1387؛73) در لغت نامه وبستر: استرس را به عنوان فشار یا تنش تعریف نمود. در لغت نامه علم رفتار  (1973) استرس را به عنوان یک حالت تنش ذهنی یا فیزیولوژیکی که تغییراتی در سیستم اعصاب خود مختار ایجاد می کند تعریف نمود.در تعریف دیگری استرس را عکس العملی می داند که به مقصود سازگاری با عامل یا موقعیتی که فشار روانی یا فیزیکی بر فرد وارد می سازد ، در وی ایجاد می گردد.(Ivancevich&. Matteson , 1980)

این واژه در آغاز در قرن هفدهم برای توصیف بدشانسی یا معضلات در زندگی به کارگرفته می­شده می باشد.اما تعاریف جدید استرس که در برگیرنده مفاهیم جدیدی می باشد تا حدودی متفاوت با مفهوم پیشین می باشد.در یک تعریف ، استرس حالتی اظهار شده می باشد که در آن فرد با جایگاه ها و فرصت ها ؛ موانع و محدودیت ها یا نیازها و انتظاراتی مواجه می گردد که نتایج حاصل از آن ها برای او مهم می باشد. اما امکان تحقق نتایج مذکور نامطمئن و غیرقابل پیش بینی دقیق ، می باشد. (Schuler , 1980)

بطور کلی استرس یک واکنش تطبیقی به یک عامل محیطی (بیرونی) می باشد که پیامدهای فیزیولوژیک ، رفتاری ، شناختی و روانشناختی زیادی برای هر فرد خاص در پی دارد و فرد را از حالت نرمال خارج می کند. (قلی پور ،1391 ؛422)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان