سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان

سازمان ها برای ادامه حیات، پویایی و بالندگی خود نیازمند، بازخوردهای مناسب در دوره های زمانی مختلف می باشند. در نظر داشتن اندازه پیشرفت و نیل به اهداف امکان هدایت و مدیریت سازمان ها یک امر تقریباً غیرممکن می نماید. تئوری پردازان مختلف سازمانی در دوره های مختلف درمکاتب مدیریت با شدت و ضعف به این مهم توجه نموده اند. هرچقدرکه تغییرات و اندازه پیچیدگی و شتاب آن ها بیشتر باشد، ضرورت سنجش عملکرد کارکنان بیشتر ضرورت پیدا می کند.

مروری بر فرهنگ­های لغات نشان دهنده تنوع واژه عملکرد می باشد. از آن جمله می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • عملکرد، بجای آوردن کاری می باشد با یک قصد و نیت خاص(مثلا ایجاد ارزش).
 • عملکرد، قابل اندازه گیری به وسیله یک عدد یا اصطلاح می باشد.
 • عملکرد نتیجه یک اقدام می باشد.
 • توانایی ایجاد یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند(رحیمی، 1385).

ارزیابی عملکرد به مجموعۀ اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می گردد که به مقصود افزایش سطح بهره گیری بهینه از امکانات و منابع جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توأم با کارایی و اثربخشی انجام می شود، به طوری که ارزیابی عملکرد در «بعد سازمانی» معمولاً اثربخشی فعالیت ها می باشد. مقصود از اثربخشی، اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد (بروآد بنت،  2007؛ 92)[1].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به گونه کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه اندازه و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.

 

بعضی تعاریف دیگر در مورد ارزیابی عملکرد به تبیین زیر می باشد :

 • ارزیابی عملکرد اندازه گیری داده هایی می باشد که نشان دهنده پیشرفت به سوی نتایج مورد نظر می باشد. این نتایج بایستی از انجام فعالیت های خاصی به دست آیند. همچنین اندازه گیری عملکرد روشی را برای ارزیابی این فعالیت ها فراهم می آورد.
 • ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد که بعضی اوقات خروجی خوانده می گردد.
 • ارزیابی عملکرد مقایسۀ بین نتایج واقعی و الگوهای از پیش تعیین شده می باشد.
 • ارزیابی عملکرد فرآیندی می باشد که با ایجاد شاخص هایی اندازه دستیابی سیستم را به خروجی های مورد نظر می سنجد و فرآیند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند.
 • ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص اندازه پیاده سازی برنامه و دستیابی به اهداف می باشد.
 • ارزیابی عملکرد جمع آوری اطلاعات جهت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف می باشد. اطلاعات حاصل از اجرای ارزیابی عملکرد برای بهبود عملیات بهره گیری می­گردد. نتایج شاخص ها، ورودی ها و خروجی ها، جمع آوری و گزارش می شوند.
 • ارزیابی عملکرد تحقیقی در قالبیت اطمینان مالی، کارایی و اثربخشی یک موجودیت می باشد.
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی منظم نتایج و کارایی خدمات یا برنامه ها می باشد.
 • ارزیابی عملکرد نشان دهندۀ فرآیند لازم جهت ارزیابی محیط به مقصود دستیابی به نیازمندی یا خروجی مورد نظر می باشد و اینکه آیا خروجی قابل دست یافتن هست یا خیر و اندازه تفاوت بین خصوصیات ارزیابی شده محیط و نیازمندی یک عملکرد خاص یا یک خروجی خاص چه اندازه خواهد بود.

در پاسخ به سؤال «اندازه گیری عملکرد چیست؟» بهتر می باشد به موارد زیر تصریح کنیم :

 • اندازه گیری عملکرد فرآیندی می باشد جهت کمّی کردن کارایی و اثربخشی فعالیت ها؛
 • شاخص عملکرد ابزاری می باشد برای کمّی کردن کارایی و یا اثربخشی فعالیت ها؛
 • سسیتم اندازه گیری عملکرد مجموعه ای می باشد از شاخص ها برای کمّی کردن کارایی و اثربخشی فعالیت ها ( بروآدبنت، گالوپ و لگلین، 1997 ؛622–648)[2].

از آنجا که سازمان برای رفع و جبران کاستی ها ، ارتقاء بهره وری و اثربخشی و همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در توسعه کارکنان و سازمان می باشد.(بهبهانی ، 1391؛97)

[1]– Broadbent

[2]-Broadbent, Gallop, Laughlin,

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

 • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
 • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان