سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی از موضوعات کلیدی عصر حاضر تلقی می­شوند. در راه حفظ و نگهداری بلند مدت این سرمایه لازم می باشد که مطالعات عمیق و کوشش های موثری صورت پذیرد. پس از مطالعات گسترده صورت گرفته، مدیران به این نتیجه دست یافتند که دستیابی به اهداف سازمانی زمانی امکان پذیر خواهد بود که نیروی انسانی دارای انگیزه  بالایی باشند، عوامل بسیاری بر کاهش انگیزه کارکنان تاثیرگذارند که مانند آن می توان به استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی تصریح نمود. پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان می پردازد. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی_پیمایشی می باشد؛ جامعه آماری شامل کارکنان کلیه شعب بانک سپه خراسان شمالی بوده که از میان آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده 104 نفر انتخاب شدند. به مقصود جمع آوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و از پرسشنامه در گردآوری داده ها بهره گیری و به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدل­یابی معادلات ساختاری بهره گیری گردید. همچنین ، برای سهولت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ، نرم افزار pls مورد بهره گیری قرار گرفت.یافته ها و نتایج مبین آن می باشد استرس شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، استرس شغلی بر بی تفاوتی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و بی تفاوتی سازمانی تاثیر، استرس شغلی بر عملکرد کارکنان را تعدیل می کند.

 

 

 

واژگان کلیدی: بی تفاوتی سازمانی ، استرس شغلی و ارزیابی عملکرد کارکنان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان