سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

عنوان                                                                                                                                                    شماره

فهرست جدول ها.. ح‌

فهرست اشکال.. خ‌

فصل اول کلیات پژوهش.. 1

مقدمه.. 2

1-1 اظهار مسئله:.. 2

2-1 اهمیت و ضرورت موضوع:.. 4

3-1  اهداف پژوهش.. 5

1-3-1 هداف اصلی.. 5

2-3-1  اهداف فرعی.. 5

4-1  گزاره های پژوهش.. 6

1-4-1 فرضیه های پژوهش.. 6

2-4-1  سوالات پژوهش.. 6

5-1  چارچوب کلان نظری پژوهش:.. 6

6-1  قلمرو پژوهش.. 7

7-1  تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش.. 8

اختصار فصل اول.. 9

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش.. 10

مقدمه.. 11

1-2  ارزیابی عملکرد.. 12

1-1-2 مفهوم عملکرد.. 12

2-1-2 عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن.. 13

3-1-2 تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان.. 14

4-1-2 سیرتکاملی ارزیابی عملکرد.. 17

5-1-2 ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان.. 18

6-1-2  اهداف اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان.. 19

7-1-2 تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان.. 20

8-1-2  فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان.. 21

9-1-2 مزایای ارزیابی عملکرد کارکنان.. 22

10-1-2 سطوح ارزیابی عملکرد.. 23

11-1-2 دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد.. 23

12-1-2 مدل های ارزیابی عملکرد.. 24

1-12-1-2  روش درجه بندی ترتیبی.. 24

2-12-1-2 روش مقایسه فرد به فرد.. 24

3-12-1-2 روش مقیاسی.. 25

4-12-1-2 روش چک لیست.. 25

5-12-1-2  روش وقایع حساس.. 26

6-12-1-2  روش مدیریت برمبنای هدف MBO.. 26

7-12-1-2  روش مطالعه داخلی.. 26

8-12-1-2 روش ارزیابی 360 درجه.. 27

13-1-2 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان.. 27

2-2 استرس.. 30

1-2-2 مفهوم استرس.. 30

2-2-2 تعریف استرس.. 30

3-2-2 اهمیت مطالعه استرس.. 31

4-2-2 تاریخچه.. 31

5-2-2  تأثیر پاداش در ایجاد انگیزه.. 33

6-2-2  انواع پاداش.. 34

1-6-2-2 پاداش های درونی.. 34

2-6-2-2  پاداش بیرونی.. 34

7-2-2  تئوری دو عاملی هرزبرگ.. 34

8-2-2  نظریات استرس.. 35

1-8-2-2  نظریه بریف ـ شولر و نسلی.. 35

2-8-2-2  نظریه آلپورت.. 36

3-8-2-2  نظریه مزلو.. 36

4-8-2-2  نظریه فرتیس پرلز.. 36

5-8-2-2  نظریه کانن.. 36

6-8-2-2 نظریه پاستور.. 37

7-8-2-2 نظریه لوتانز.. 37

8-8-2-2  نظریه راجرز.. 37

9-2-2 عوامل بالقوه استرس شغلی.. 37

10-2-2 مدل های استرس.. 38

1-10-2-2 مدل هانس سلیه.. 38

2-10-2-2 مدل استرس روانی لازاروس و همکاران.. 40

3-10-2-2 مدل هولفر و راهه.. 40

4-10-2-2 مدل ضعف بدنی.. 41

5-10-2-2  مدل پاسخ.. 41

6-10-2-2  مدل شرطی سازی.. 41

7-10-2-2 مدل محرک محیطی.. 41

8-10-2-2 مدل شخصیت.. 42

9-10-2-2  مدل تاثیر متقابلInteraction model 43

10-10-2-2  مدل خبر پردازی.. 44

3-2  بی تفاوتی.. 45

1-3-2 مفهوم پدیده بی تفاوتی.. 45

2-3-2 تعریف بی تفاوتی.. 47

3-3-2 مشخصه های بی تفاوتی از دیدگاه کورمن.. 48

4-3-2  نمادها ، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی.. 49

5-3-2 عوامل و علت های بی تفاوتی سازمانی.. 50

6-3-2  راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکنان.. 50

7-3-2  بوروکراسی سازمانی و بروز حالت بی تفاوتی در سازمان.. 52

8-3-2  عکس العمل ها نسبت به بی تفاوتی سازمانی.. 53

9-3-2 مهارت های مدیریتی که لازمه مدیریت بی تفاوتی سازمان می باشد.. 54

10-3-2  تئوری های انگیزش.. 55

1-10-3-2  نظریه های مکتب سنتی انگیزش.. 55

2-10-3-2  نظریه های مکتب معاصر انگیزش.. 55

3-10-3-2  نظریه های کلان انگیزش.. 56

2-4-1پیشینه پژوهش در داخل کشور.. 58

2-4-2پیشینه پژوهش درسایر کشورها.. 60

2-4-3پیشینه بانک سپه.. 62

5-2 جمع بندی ادبیات پژوهش و ارائه الگوی مفهومی.. 66

اختصار فصل دوم.. 67

فصل سوم روش شناسی پژوهش.. 68

مقدمه.. 69

1-3روش پژوهش.. 69

2-3جامعه آماری.. 70

3-3 روش نمونه گیری.. 70

1-3-3 حجم نمونه.. 70

4-3 ابزار سنجش.. 71

1-4-3 روش جمع آوری داده ها.. 71

2-4-3 پرسشنامه.. 71

5-3 روایی و پایایی پرسشنامه.. 72

1-5-3 روایی پرسشنامه.. 72

2-5-3 پایایی پرسشنامه.. 73

3-5-3 مقیاسهای مورد بهره گیری.. 74

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 74

اختصار فصل سوم.. 75

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده­ها.. 77

مقدمه.. 78

1-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه.. 78

1-1-4 جنسیت.. 79

2-1-4 سطح تحصیلات.. 80

3-1- 4  سابقه خدمت.. 81

2-4 آمار توصیفی متغیرها و ابعاد پژوهش.. 82

3-4 آمار استنباطی.. 83

1-3-4 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. 83

2-3-4 تحلیل مدل اندازه گیری.. 84

3-3-4  روش حداقل مربعات جزئی.. 88

4-4 فرضیات پژوهش.. 90

تحلیل تکمیلی.. 94

اختصار فصل چهارم.. 97

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها.. 98

مقدمه.. 99

1-5  اختصار مبانی پژوهش.. 99

2-5  نتایج پژوهش.. 100

3-5 بحث و نتیجه گیری.. 101

4-5 محدودیت های پژوهش.. 102

5-5 پیشنهادها بر اساس ادبیات ، مشاهدات محقق و نتایج پژوهش.. 102

6-5 توصیه هایی برای پژوهش های آتی.. 104

اختصار فصل پنجم.. 104

منابع.. I

پیوست.. VIII

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان