سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

پیشینه پژوهش:

مقدمه:

تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر، به تغییر در توجه آن ها به نیروی انسانی منجر شده می باشد. در این شرایط، کارکنان سازمان، ابزار موفقیت مدیر نیستند و به عنوان سرمایه های سازمان، به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان بدل شده اند.

هر پدیده ای دارای سابقه یا پیشینه ای می باشد ، وضع و شرایط امروز آن نیز تابع همین گذشته می باشد ، پدیده ها وابسته به گذشته اند و در زنجیره ای از تداوم جای می گیرند پس سخن از پیوستار به میان می آید و همانطور که شناخت درست بایستی با در نظر داشتن تمامی شرایط فعلی پدیده صورت گیردبدین سان به درستی می توان گفت هر پژوهش درست ، متضمن شناخت تحقیقات پیشین می باشد (ساروخانی ،1386: 146)

پیشینه تحقیقات مربوط به متغیر های مستقل و وابسته :

در این قسمت به مطالعه تحقیقات انجام شده پیرامون “منابع انسانی و عملکرد سازمانی ” در دو بخش تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته می گردد.

الف) تحقیقات داخلی:

سید جوادین و مشفق (1387)در تحقیقی با عنوان “مطالعه تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق (ع)” که فرضیه فرضیه اصلی آن  آزمون (تأیید یارد)وجود ارتباط معنی دار بین ارزیابی و بهبود عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) عملکرد کارکنان به روش مقیاس نظاره رفتار می باشد. به گونه کلی نتایج حاصل از این چهار فرضیه که در قالب فرضیه اصلی تأثیر بر بهبود عملکرد گنجانیده ارزیابی عملکرد به روش مقیاس نظاره رفتار می شوند، مورد تأیید قرار گرفت و این پژوهش نشان داد در صورتی که ارزیابی عملکرد به صورت منصفانه برگزار و کارکنان با بهره گیری از روش مقیاس نظاره رفتار گردد و نتایج حاصل از این ارزیابی در اختیار آنها قرار گیرد، عملکرد کارکنان بهبود خواهد پیدا نمود.

افجه و سپهوند(1388) در مطالعه ای با عنوان “اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان” نشان دادند که هماهنگی استراتژیک میان استراتژی های منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.

احمدی ، امینی وشاه وردی(1388) در مطالعه ای با عنوان  “مطالعه و تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری و ارتباط آن با عملکرد (کارکنان سازمان حسابرسی کل کشور)” به دنبال مطالعه ارتباط بین دو متغیر کیفیت زندگی کاری و عملکرد می‏باشند. از سوالات عمده این پژوهش این می باشد که آیا از دیدگاه کارکنان بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان ارتباط معناداری هست؟به‏مقصود مطالعه و پاسخگویی به سوالات فوق یک فرضیه‏ اصلی و 8 فرضیه فرعی تدوین و مورد آزمون آماری قرار دادند. دراین‏ راستا سوالهای پژوهش(30 سوال)طراحی و تدوین کرده و.برای جمع‏آوری ادبیات‏ موضوع از روش کتابخانه‏ای،اسناد و مدارک و شبکه اینترنتی و همچنین پرسشنامه‏ای برای جمع‏ آوری اطلاعات پژوهش بهره گیری شده می باشد و برای تدوین پرسشنامه از روش کتابخانه‏ای و مصاحبه‏ از اساتید و صاحب‏نظران بهره گیری شده می باشد و سرانجام برای تحلیل یافته‏ها از آزمون تی[1] تک ‏نمونه‏ ای بهره گیری شده می باشد.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‏دهد که فرضیه‏های فرعی و فرضیه اهم مورد تائید قرار گرفته می باشد.

خائف الهی، معمارپور ومتقی (1388)در پژوهش خود با عنوان “ممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران و تأثیر آن در بهبود بهره وری سازمانی” به دنبال مطالعه تفاوت اندازه بهره وری سازمانی قبل و بعد ازممیزی مدیریت منابع انسانی در صنعت سیمان ایران بوده اند. آنها پس از مطالعه و مطالعه ادبیات پژوهش و با درنظر گرفتن جامعه آماری پژوهش که شامل3 گروه مدیران کارخانه سیمان آبیک قزوین اعم از ارشد، میانی و عملیاتی (بر اساس چارت سازمانی) بوده مرحله بعدی پژوهش که تنظیم و آماده سازی پرسش نامه برای توزیع در میان مدیران مذکور بوده می باشد،را آغازنمودند. پرسش نامه با در نظر داشتن شاخص های تئوریک و عملیاتی بهره وری تنظیم گردیده و در آن از نمونه آماری خواسته شده بود  که به پرسش ها قبل و بعد از ممیزی مدیریت منابع انسانی پاسخ دهند . نتایج این پژوهش نشان داد که بهره وری سازمانی پس ازاجرای ممیزی مدیریت منابع انسانی، نسبت به قبل از آن بهبود یافته می باشد. هم چنین مشخص گردید که اندازه شاخص توازن فعالیت های کاری  خانوادگی پرسنل پس از ممیزی، تغییر معناداری نکرده می باشد.

[1] T

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی