سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 چکیده:

 

مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

 

 

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی(در قالب 7 شیوه پفر که عبارتند از : امنیت استخدامی، استخدام گزینشی، تیم های خودگردان، پرداخت مبتنی بر عملکرد ، آموزش گسترده ،کاهش در تفاوت مقام و جایگاه، تسهیم اطلاعات ) بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته می باشد.پژوهش در یکی از شرکت های تابعه برق منطقه ای فارس انجام شده می باشد. برای اندازه گیری  متغیر های پژوهش از پرشسنامه احمد و شرودر(2003) بهره گیری شده می باشد. پرسشنامه بین 150 نفر از متخصصان و کارشناسان جامعه مورد مطالعه توزیع گردید، که 110 پرسشنامه به پژوهشگر عودت داده گردید.تجزیه و تحلیل داده ها با AMOS 21 و SPSS 21 انجام پذیرفته می باشد . نتایج بیانگر آن می باشد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی به غیر از امنیت استخدامی هیچگونه ارتباط ای با  عملکرد سازمانی ندارند.تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری از آن حکایت دارد که ابعاد شیوه های مدیریت منابع انسانی تا حدودی توانسته اند تغییرات طرفداری ادارک شده سازمانی را پیش بینی نمایند اما طرفداری ادراک شده سازمانی ارتباط معنی داری با ابعاد عملکرد سازمانی نداشته می باشد.

کلید واژه ها:

عملکرد سازمانی؛ بهترین شیوه های مدیریت منابع انسانی، طرفداری ادراک شده سازمانی ،تعهد سازمانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید