سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست جداول

صفحه عنوان
40 جدول 1: اختصار ای از عملکرد پژوهش بوسیلی و همکاران(2005: 25)
43 جدول 2: اختصار ای از پژوهش های صورت گرفته در زمینه سیستم کاری عملکرد بالا
56 جدول 3- رویکرد بهترین روش ها به مدیریت استراتژیک منابع انسانی
64 جدول 4: اختصار ای از ابعاد 7 شیوه مدیریت منابع انسانی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

75

جدول 5: اندازه گیری متغیرهای مستقل 76

جدول6: اندازه گیری متغیرهای مستقل 77

جدول7: بعد عملیاتی عملکرد سازمانی 79

جدول 8: شرکت های مورد مقایسه 79

جدول 9: شاخص های اندازه گیری شده 80

جدول 10: اندازه گیری بعد نا محسوس متغیر های وابسته 87

جدول11: توزیع فراوانی مشخصات گروه نمونه 90

جدول12: شاخص­های برازش مدل مسیر مفروض 90

جدول13: ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش 92

جدول 14: میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش 93

جدول15: ضرایب بتا و معنی داری مرتبط با فرضیات پژوهش 95

جدول16: رگرسیون به روش همزمان برای پیش بینی ابعاد عملکرد سازمانی برپایه شیوه های مدیریت منابع انسانی 96

جدول 17: رگرسیون به روش همزمان برای پیش بینی طرفداری ادراک شده برپایه شیوه های مدیریت منابع انسانی

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس  با فرمت ورد