سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تئوری ویژگی های شغلی :

انگیزه اصلی و مبنای ارائه تئوری ویژگی های شغلی[1] (JCT) اظهار و تشریح آن می باشد که چگونه خواص و ویژگی های وظائفی که افراد درسازمان انجام می دهند بر توجه و رفتار آنان تاثیر گذاشته و شرایطی ترسیم گرددکه تحت آن شرایط، تاثیرگذاری ویژگی های شغلی افزون گردد.از آنجا که این تئوری مرز بین پژوهش های بنیادی و کاربردی قرار دارد می توان ویژگی های را بر شمرد که استراتژی های به خصوصی را شامل شده که عملکرد فرد را ارتقا داده و آسایش او را تامین نماید.(هاکمن، 2005: 167).

هاکمن[2] هنگام اظهار ریشه ها و علل پژوهش خود اظهار می کند که هدف آن بود تا مداخله غنی سازی شغلی را بر عملکرد و رضایت کارمندان مطالعه نماییم که برای این کار در مطالعه چارچوب نظری از پژوهش لاولر(1969) مبتنی بر بهره گیری از تئوری انتظار جهت تشریح آنکه چرا بعضی از مشاغل بیش از دیگر مشاغل برانگیزاننده اند شروع کردیم سپس مطالعاتی را مطالعه نمودیم که به جنبه های روانشناختی و رفتار سازمانی پرداخته بودند که مانند می توان به کوشش های والکر و گست(1952)؛ بلانر(1964)؛ آرجریس(1964) و ترنر و لارنس(1965) تصریح نمود.

تئوری ویژگی های شغلی پنج ویژگی شغلی را معرفی می کند که از طریق آن احتمال تجربه 3 حالت روحی افزایش می یابد که این 3 حالت، نتایج فردی و عملکردی را می سازند. که در زیر به گونه اختصار تشریح می گردد.

الف) احساس معنی دار بودن که به و سیله 3 ویژگی شغلی شکل می گیرد:

تنوع مهارت: به میزانی که شغل برای بجای آوردن، دارای فعالیت های متنوع و گوناگون بوده که بجای آوردن آنها نیازمند استعداد و مهارت های مختلف باشد خطاب می گردد.

هویت وظیفه: به میزانی که شغل مقداری از کل یک کار با معنی و قابل شناسایی را در بر می گیرد گویند یا به بیانی دیگر انجام یک کار از آغاز تا انتها همراه با دست آورد قابل رؤیت.

با اهیمت بودن وظیفه: میزانی که یک شغل بر زندگی سایر افراد تاثیر گذار می باشد خواه در محیط سازمانی یا با واسطه در زندگی افراد خارج از سازمان.

ب) مسئولیت ادراک شده بستگی تام دارد به اندازه استقلال و اختیار شغل. خودمختاری به ساختارشغلی تصریح دارد که آزادی های اساسی، استقلال  وآزادی اقدام در برنامه ریزی شغلی را برای کارکن فراهم می آورد.

ج) آگاهی از نتایج، میزانی که کارکن از عملکرد و تاثیر رفتار خود به وسیله بازخورد و دریافت اطلاعات شغلی شفاف و به موقع آگاهی دارد رانشان می دهد.

ترکیب این پنج ویژگی شغلی شاخصی را می سازد که امتیاز پتانسیل انگیزشی[3] می نامند.این امتیاز را می توان از دو جنبه مورد مطالعه قرار داد.آغاز از زاویه دید صاحبان مشاغل یا همان کارکنان و دیگر آنکه از دیدگاه سرپرستان و مدیران.(همان: 173)

[1]  Job Characteristics Theory (JCT)

[2] Hackman

[3]  Motivation Potential Score (MPS)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی