سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب

فصل اول؛ مقدمه و کلیات پژوهش

1-1.مقدمه 2

2-1.اظهار مساله 3

3-1.فرضیه های پژوهش 3

4-1.هدف از اجرا 4

5-1. توجیه ضرورت انجام طرح 5

6-1.طرح پژوهش 5

7-1.جمع آوری داده ها 5

8-1.جامعه آماری و نمونه گیری 5

9-1.تجزیه و تحلیل داده ها 6

10-1.مدلهای پژوهش 6

11-1.متغیرهای پژوهش 8

12-1. تعریف واژه گان کلیدی 11

13-1.اختصار فصل 12

14-1. چارچوب فصول بعد 12

فصل دوم؛ ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2. مقدمه: 14

2-2. عدم تقارن اطلاعاتی 16

3-2. اطلاعات متقارن 16

4-2. اطلاعات نامتقارن 16

5-2. اهمیت اطلاعات نامتقارن 17

6-2. عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی 17

7-2.معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی 20

8-2. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی 21

9-2. بازار های کارا و اطلاعات 22

10-2. عدم تقارن اطلاعاتی از دیدگاه های مختلف 22

1-10-2. مدل اکرلوف و همکاران 22

2-10-2. مدل تینیک 23

3-10-2. مدل کاپلان وگالی 25

4-10-2. مدل کیم و ورچیا 26

5-10-2. مدل اسکات و همکاران 27

11-2. نقد شوندگی سهام 27

12-2. ریسک نقدینگی 28

13-2. ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها 29

14-2. پیشینه پژوهش 29

1-14-2. تحقیقات داخلی 29

2-14-2. تحقیقات خارجی 34

15-2. اختصار فصل 37

فصل سوم؛ روش پژوهش

1-3. مقدمه 39

2-3. روش پژوهش 39

3-3. جامعه آماری 39

4-3. نمونه آماری 40

5-3.فرضیه ها 42

6-3. مدلهای پژوهش 42

7-3.متغیر های پژوهش 44

8-3. روش گردآوری داده ها 48

9-3. روش های آماری مورد بهره گیری 48

10-3. اختصار فصل 48

فصل چهارم؛ محاسبات و یافته های پژوهش

1-4.مقدمه 50

2-4. نتایج آمار توصیفی 50

3-4. تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای پژوهش 52

4-4. بخش اول : مطالعه اثر نقدینگی و ریسک نقدینگی روی عدم تقارن اطلاعاتی 52

5-4. بخش دوم : مطالعه اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی روی مازاد بازده سهام 59

6-4. اختصار فصل 66

فصل پنجم؛ نتیجه­گیری و پیشنهادات

1-5. مقدمه 68

2-5. اختصار و نتیجه گیری 68

3-5. پیشنهاد کاربردی 71

4-5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی 71

منابع و ماخذ 72

ABSTRACT 77

 

 

 

فهرست جداول

1-3. گروه های صنعت طبقه بندی شده در بورس اوراق بهادار تهران 40

2-3. شماره و ردیف گروه های صنایعی که بدلیل واسطه گری مالی حذف شده اند 41

3-3. شماره و ردیف گروه های صنایع باقی مانده که نمونه آماری را می سازند 41

1-4. نتایج آماره های توصیفی مورد بهره گیری در این پژوهش 51

2-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل اول 52

3-4. نتایج آزمون آماره F 53

4-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن 53

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول پژوهش 55

6-4. نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM مدل دوم 59

7-4. نتایج آزمون آماره F 60

8-4. نتایج آزمون آزمون هاسمن 60

9-4. نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم پژوهش 62

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …