سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

در سالهای اخیر کوشش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی با هدف تبیین ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب سرمایه گذاری صورت گرفته می باشد .عدم تقارن اطلاعاتی که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری تصریح دارد، از آن جا که سطح آن به گونه مستقیم قابل نظاره نیست، محققین از بعضی معیارهای جانشین برای سنجش آن بهره گیری نموده اند.[12] در پژوهش حاضر از دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیری شده می باشد.

دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام یک معیار اندازه گیری نقدشوندگی اوراق بهادار شرکت می باشد که نخستین بار توسط دمستز[1] (1986)مطرح گردید[42]،. استال[2](2000) اظهار می دارد که دامنه قیمت پیشنهادی از بازارسازها پیش روی زیانهای ناشی از معامله با سرمایه گذاران آگاه تر محافظت می کند، به طوری که آن ها به مقصود محدود کردن معامله با مشتریان آگاه تر، دامنه قیمت را به اندازه کافی گسترده و پیش روی به مقصود جذب معامله گران نقدینگی، دامنه قیمت را محدود می نمایند[42]

مدل های تحلیلی نظیرکایل[3](1985)  و گلاستن و میلگروم[4] (1985) پیش بینی می نمایند که عدم تقارن اطلاعاتی،  ریسک انتخاب مغایر تأمین کنندگان نقدینگی (بازارسازها) را افزایش می دهد که این موضوع سبب می گردد که آن ها با گسترش دامنه قیمت پیشنهادی و کاهش عمق بازار و در نتیجه با کاهش نقدشوندگی به آن واکنش نشان دهند، به بیانی دیگر سطوح بالاتر عدم تقارن اطلاعاتی (معامله آگاهانه) با دامنه قیمت پیشنهادی بالاتر همراه خواهد بود[23]از این رو دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به گونه گسترده در تحقیقات پیشین  بعنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی به کار رفته می باشد.

در این پژوهش اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت خصوصی و هم فاکتورهای بازار فراهم می نماید.سپس اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را  روی مازاد بازده سهام مطالعه می گردد.

در ارتباط با اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را  روی مازاد بازده سهام بایستی گفت ،در هر بازار مالی با در نظر داشتن گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی می باشد. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها می باشد. تأثیر عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها مهم می باشد. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها هست یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسک عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار می باشد که می تواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری گردد. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر اینکه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد[19].

شواهد تجربی نشان می دهد که عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیری ها می تواند تأثیر مهمی را اعمال نماید. به بیانی دیگر بعضی سرمایه گذاران ممکن می باشد به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.نقد شوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقد شوندگی آنها باشد[19].در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد[36]نسبت عدم نقدشوندگی نشان دهنده اندازه حساسیت قیمت سهم پیش روی تغییرات هر واحد در حجم معامله آن روز می باشد. عدم نقدشوندگی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهام در واکنش به حجم معاملات کم تغییرات زیادی داشته باشد[32] نقد شوندگی تاثیر جریان سفارش را برقیمت منعکس می سازد. اکبو و نورلی[5](2005) معیارهای ریسک و بازده را با بهره گیری از استراتژی پرتفوی سرمایه گذاری بر روی بیش از 6000 سهامی که برای اولین بار در نزدک مورد معامله قرار می گرفتند به مدت 5 سال مورد مطالعه قرار دادند. آنها از معیارهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت بهره گیری نمودند . [29]

در این پژوهش، تاثیر عوامل نقد شوندگی از قبیل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

[1] Demsetz

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Stoll

[3] Kyle

[4] Glosten & Milgrom

[5] Eckbo & Norli

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …