سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط حمایتی دانشکده:

عاملی می باشد که بر رشد کیفیت علمی، پژوهشی، فکری، توانایی زیبا شناسی، کلامی و خلاق تاکید دارد. همچنین در نظر داشتن رشد تفکر انتقادی، تحلیلی و بهسازی شایستگی­ها و توانایی­های حرفه‌ای و شغلی مدنظر می باشد که می‌تواند بر جنبه­های گوناگون یادگیری دانشجویان، توسعه و بهبود فردی و روابط با اساتید، دانشجویان و مدیران نیز موثر باشد (ملد و هانتز[1]، 1998).

 

مهارت­های سطوح برتر تفکر :

مهارت­های سطح برتر شامل تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی می باشد و مستلزم تسلط بر سطوح پیشین مانند به کارگیری قوانین عادی در ارتباط با مسایل و معضلات مشابه یا جدید می­باشد(مک دیویت، 1993). مک دید[2] (1995) مهارت­های سطوح برتر تفکر را چنین تعریف می­کند: فرآیند فکری منظم تصور، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و یا ارزیابی فعالانه و ماهرانه اطلاعات جمع آوری شده یا تدوین شده از طریق نظاره، تجربه، تفکر، استدلال یا ارتباط به عنوان مبنایی برای باور و اقدام می­باشد. بر مبنای الگوی کوهن[3](۱۹۷۱)، آموزش سطوح برتر تفکر مشتمل بر چهار مؤلفه می­باشد که شامل بعد انتقادی،تفکر خلاق، تصمیم گیری و حل مسأله می باشد.

مهارت­های سطوح برتر تفکر به عنوان درک حقایق، مفاهیم، اصول و رویه­ها (هالادینا[4]،1997)، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی (بلوم[5]، 1956) تعریف شده می باشد.

[1] – Meld and Hantz

[2] – Mc Dade

[3] -Kohen

[4] . Haladyna

[5] . Bloom

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.