سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                صفحه

1-                                          فصل اول -کلیات پژوهش- 2

مقدمه- 2

1-1- اظهار مسئله:- 3

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع:- 5

1-3- فرضیه‌های پژوهش:- 7

1-4- اهداف پژوهش:- 8

1-4-1- هدف اصلی- 8

1-4-2- هدف کاربردی- 8

1-5- قلمرو پژوهش- 8

1-5-1- قلمرو مکانی- جامعه پژوهش- 8

1-5-2- قلمرو زمانی پژوهش- 8

1-6- روش کلی پژوهش:- 8

1-6-1- روش نمونه‌گیری و تخمین حجم نمونه- 8

1-6-2- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد بهره گیری برای آن- 9

1-6-3- مقیاس مورد بهره گیری- 9

1-6-4- روش‌های تحلیل داده ها- 9

1-7- متغیرهای پژوهش- 9

1-8- مدل مفهومی پژوهش- 10

1-9- پیشینه پژوهش:- 11

1-10- تبیین واژه ها و اصطلاحات پژوهش:- 12

1-11- نتیجه‌گیری فصل اول- 15

2-                                           فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش- 16

مقدمه- 19

2-1- مبانی نظری پژوهش- 19

2-1-1- رفتار مصرف‌کننده- 19

2-1-2- رفتار خرید آنی- 23

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2- پیشینه تجربی پژوهش- 54

2-2-1- تحقیقات داخلی- 54

2-2-2- تحقیقات خارجی- 59

2-3- مدل مفهومی پژوهش- 61

2-4- نتیجه‌گیری فصل دوم- 63

3-                                          فصل سوم – روش شناسی پژوهش- 64

مقدمه- 65

3-1- روش پژوهش- 65

3-2- جامعه آماری پژوهش- 65

3-3- روش نمونه‌گیری- 66

3-4- تعیین حجم نمونه- 66

3-5- ابزار سنجش- 67

3-6- تعاریف عملیاتی متغیرها- 67

3-7- پایایی و روایی ابزار سنجش- 68

3-8- روش های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات:- 70

3-9- نتیجه‌گیری فصل سوم- 70

4-                                          فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها- 72

مقدمه- 73

4-1- سیمای آزمودنی‌ها (مطالعه توصیفی داده‌ها)- 73

4-2- تحلیل استنباطی یافته‌ها- 77

4-2-1- آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های الگو- 78

4-2-2- اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری- 79

4-2-3- مطالعه دیاگرام‌های پژوهش و نتایج تحلیل مسیر- 84

4-2-4- اعتبارسنجی مدل ساختاری- 87

4-3- نتیجه‌گیری فصل چهارم- 94

5-                                          فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها- 95

مقدمه- 96

5-1- اختصار یافته‌های توصیفی- 96

5-2- مطالعه نتایج آزمونهای آماری و نتیجهگیری- 97

5-2-1- مطالعه فرضیه‌های یک تا پنج- 97

5-2-2- مطالعه فرضیه‌های ششم تا هشتم- 99

5-2-3- مطالعه فرضیه نهم- 100

5-3- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش- 101

5-4- پیشنهاد‌های پژوهش- 101

5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی- 102

5-4-2- پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی- 104

5-5- محدودیت‌های پژوهش- 101

5-6- نتیجه‌گیری فصل پنجم- 105

                                                منابع و مراجع- 106

–                                              پیوست شماره 1 – پرسشنامه ها- CXVII

                                                پیوست شماره 2 – جدول خروجی‌ها- V

 

 

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1- اهداف پژوهش:

1-1-1- هدف اصلی

هدف‌کلی پژوهش پیش رو،  مطالعه تاثیر عوامل فردی و شخصیتی بر رفتار خرید آنی محصول معین (پوشاک) می باشد.

1-1-2- هدف کاربردی

توسعه دانش کاربردی در حیطه رفتار مصرف‌کننده از طریق شناسایی و درک بهتر عوامل شخصیتی موثر بر رفتار خرید آنی.