سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر درگیری ذهنی کالا و ویژگی‌های شخصیتی افراد روی تصمیم خرید آنی پوشاک

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل ‏1‑1: مدل مفهومی پژوهش 10

شکل ‏2‑1- نقشه ادبیات پژوهش Error! Bookmark not defined.

شکل ‏2‑2- تصمیم‌گیری خرید 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل ‏2‑3- عوامل تاثیرگذار بر خرید تفننی (منبع: محمودی، 1391) 54

شکل ‏2‑4- عوامل تاثیرگذار بر خرید آنی (منبع: میرابی و تهرانی، 1392) 55

شکل ‏2‑5- عوامل موثر بر خرید ناگهانی (منبع: نظری و قادری، 1390) 56

شکل ‏2‑6- عوامل موثر بر خرید آنی آنلاین (منبع: نظری و بغدادی،1392) 57

شکل ‏2‑7- ارتباط شخصیت و خرید اینترنتی (منبع: بابایی و احدی، 1389) 58

شکل ‏2‑8- ارزیابی هنجاری و خرید آنی (منبع: روک و فیشر، 1995) 59

شکل ‏2‑9- تمایل به خرید آنی محصول معین (منبع: جونز و همکاران، 2003) 60

شکل ‏2‑10- محرک‌های درونی و بیرونی حرید آنی آنلاین (منبع: داوسون و کیم، 2009) 60

شکل ‏2‑11- تاثیر عوامل درونی افراد بر خرید آنی (منبع: بدگایان و ورما، 2014) 61

شکل ‏2‑12- مدل مفهومی استخراجی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش 62

شکل ‏5‑1- مدل نهایی پژوهش 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول ‏3‑1- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 68

جدول ‏3‑2- پایایی متغیرهای پژوهش 69

جدول ‏4‑1- نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ دهندگان 74

جدول ‏4‑2- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف 79

جدول ‏4‑3- معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری 80

جدول ‏4‑4- مقادیر شاخص‌های روایی و پایایی 82

جدول ‏4‑5- ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک 83

جدول ‏4‑6- بار عاملی شاخص‌های هر متغیر 86

جدول ‏4‑7- معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری 88

جدول ‏4‑8- نتایج معادلات ساختاری برای فرضیه اول تا پنجم 88

جدول ‏4‑9- نتایج معادلات ساختاری فرضیه‌های شش و هفت 90

جدول ‏4‑10- نتایج معادلات ساختاری فرضیه هشتم 92

جدول ‏4‑11- نتایج اثر متغیر تعدیل‌گر 94

جدول ‏5‑1- اختصار آزمون فرضیه‌های یک تا هشت 98

جدول ‏5‑2- بار عاملی شاخص‌ها 98

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1- اهداف پژوهش:

1-1-1- هدف اصلی

هدف‌کلی پژوهش پیش رو،  مطالعه تاثیر عوامل فردی و شخصیتی بر رفتار خرید آنی محصول معین (پوشاک) می باشد.

1-1-2- هدف کاربردی

توسعه دانش کاربردی در حیطه رفتار مصرف‌کننده از طریق شناسایی و درک بهتر عوامل شخصیتی موثر بر رفتار خرید آنی.