سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فهرست جدول ها

 

جدول 2-1 طبقه بندی روش های ارزیابی عملکرد کارکنان.. 29

جدول 2ـ2 :تیپ شخصیتیA,B بر اساس نظریه سبک رفتاری فراید من و روزنمن   42

جدول3-2جمع بندی پیشینه بی تفاوتی سازمانی.. 63

جدول 4-2 جمع بندی پیشینه عملکرد کارکنان.. 63

جدول 5-2 جمع بندی پیشینه استرس شغلی.. 65

جدول 1-3 شاخص های مورد بهره گیری.. 72

جدول2-3 ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی   74

جدول1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 79

جدول2-4 توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 80

جدول3-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 81

جدول 4-4 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش.. 82

جدول 5-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. 83

جدول 6-4 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر بی تفاوتی سازمانی.. 84

جدول 7-4 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر عملکرد کارکنان.. 86

جدول 8-4 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر استرس شغلی.. 87

جدول 9-4ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان).. 90

جدول 10-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان).. 92

جدول 11-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: بی تفاوتی سازمانی).. 93

جدول 12-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان).. 93

جدول 13-4 آزمون ANOVA سابقه خدمت.. 94

جدول 14-4 آزمون ANOVA مقطع تحصیلی.. 95

جدول15-4 نتایج آزمون توکی مقطع تحصیلی.. 95

جدول16-4 آزمون ANOVA جنسیت.. 96

جدول 17-4 اختصار یافته های فرضیات پژوهش.. 97

 

 

فهرست اشکال

 

نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش.. 7

نمودار 1-2 سیستم ارزیابی عملکرد موناهارون و همکاران، 2009. 28

نمودار 2-2 مدل انگیزشی تئوری انتظار(قلی پور،1386).. 33

نمودار 3-2 تئوری دو عاملی هرزبرگ (قلیپور، 75؛1391).. 35

نمودار4-2 سندرو سازگاری عمومی (افروز ،1387 ؛21).. 39

نمودار 5-2 تحمل فشار روانی (افروز ،1387 ؛21).. 39

نمودار 6-2 مدل محرک محیطی(Lazarus,1978) 42

نمودار 7-2 مدل تاثیر متقابل (Lazarus,1978) 43

نمودار 8-2 مدل خبرپردازی.. 44

نمودار 9-2 اثرات بی تفاوتی بر عملکرد شخص (کورمن 1370 ،229).. 49

نمودار10-2 مدل مفهومی پژوهش.. 66

نمودار1-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 79

نمودار2-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 80

نمودار3-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 81

شکل1-4 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر.. 89

شکل 2-4 مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value).. 90

شکل 3-4 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر.. 91

شکل 4-4 مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value).. 92

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان