سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فرضیه ها:

1-5-3) فرضیه اول: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم مبادلات هست.

2-5-3) فرضیه دوم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و دفعات انجام معامله هست

3-5-3) فرضیه سوم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی سهام هست .

4-5-3) فرضیه چهارم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار هست .

5-5-3) فرضیه پنجم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی بازار هست .

6-5-3) فرضیه ششم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و نقدشوندگی سهام شرکت هست.

7-5-3) فرضیه هفتم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی شرکت هست.

8-5-3) فرضیه هشتم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام ونقدینگی بازار هست.

9-5-3) فرضیه نهم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی بازار هست.

 

 6-3) مدل های پژوهش :

1-6-3) مدل اول:

در پژوهش حاضر مدل زیر برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و یافتن داده های مناسب برای پشتیبانی فرضیه اول ارائه می گردد :

 

+ +

در مدل فوق  شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بصورت درصدی در شرکت می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …