سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تحقیقات خارجی:

عبدالله[1] ،احسن[2] و عالم[3](2006) در تحقیقی با عنوان “تاثیر روش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در بین شرکت های خصوصی مالزی ” با ارائه چارچوبی که تاثیر 6  روش مدیریت منابع انسانی(آموزش و توسعه ،کار تیمی ،جبران خدمت، برنامه ریزی منابع انسانی، ارزیابی عملکرد، امنیت کارکنان ) بر عملکرد سازمان را مطالعه نموده و به این نتیجه رسیدند که هر 6  روش بر روی عملکرد شرکت ها تاثیر گذار بوده و باعث بهبود بهره وری کارکنان، افزایش کیفیت محصولات وانعطاف سازمانی می شوند .

سابرامانیام[4]، شمس الدین[5] و ابراهیم[6](2011) درمطالعه ای تحت عنوان “ارتباط روش های مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی : شواهدی از سازمانهای کوچک و متوسط مالزی “به سنجش تاثیر 4 بعد مدیریت منابع انسانی (جبران خدمت، تسهیم اطلاعات،امنیت شغلی ،آموزش وتوسعه) بر عملکرد84 سازمانهای کوچک و متوسط پرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر چهار بعد به غیر از امنیت شغلی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارند.

لی[7]، ژائو[8] ولیو[9](2005) در پژوهشی با عنوان “ارتباط بین مدیریت منابع انسانی، نوآوری تکنولوژی وعملکرد در چین ” 194 شرکت با تکنولوژی پیشرفته[10] را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که آموزش کارکنان ،انگیزه های غیرمادی و کنترل فرآیند ها بر روی نوآوری تکنولوژیکال تاثیر مثبت داشته درحالی که انگیزه های مادی وکنترل نتایج اثری معکوس خواهد داشت و در ضمن نوآوری تکنیکال خود ، تاثیری مثبت بر عملکرد سازمانی دارد .

بوسینین[11] وکازلاسکایت[12](2011) در مطالعه”ارتباط بین مدیریت منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی سازمانی و نتایج  عملکردی”119 سازمان کوچک و بزرگ را مورد مطالعه قرارداده و دریافتند که سازمانهایی که منابع انسانی توسعه یافته تری دارند نسبت به مسنولیت اجتماعی خود پاسخگوتر بوده و در نتیجه عملکرد بهتری دارند .

چاند[13]وکاتو[14](2007) در پژوهشی با عنوان “تاثیر روش های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری هند”439 هتل 3 ستاره تا پنج ستاره را با بهره گیری از یک پرسشنامه محقق ساخته که 27 روش مدیریت منابع انسانی و 5 متغیر وابسته عملکرد سازمانی را مطالعه مینماید . یافته ها از ارتباط مثبت روش مدیریت منابع انسانی با عملکرد سازمانی حکایت می کند ، سیستم گزینش، استخدام، برنامه ریزی نیروی انسانی،طراحی شغل، آموزش و توسعه، حلقه های کیفیت وسیستم های پرداخت باعث بهبود عملکرد سازمانی خواهند گردید.

چیو[15]و شارما[16](2005) در مطالعه ای با عنوان “تاثیر فرهنگ سازمانی و روش های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت “با بهره گیری از روش تحلیل محتوا به جمع آوری اطلاعات درمورد فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیریت منابع انسانی اقدام کردند و سپس نسبت این داده ها را با عملکرد شرکتهای مورد مطالعه با بهره گیری از رگرسیون  مورد مداقه قرار دادند.

[1] Abdullah

[2] Ahsan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Alam

[4] subramaniam

[5] shamsudin

[6] Ibrahim

[7] Li

[8]zhao

[9]Liu

[10] High-tech

[11]Buciuniene

[12] Kazlauskaite

[13]chand

[14] katou

[15] chew

[16] sharma

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی