سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نظریه الگوی پردازش داده های اجتماعی[1]:

واکنش افراد در برابر شغل یا کار به نوع پنداشت یا برداشت آنان از کار بستگی دارد ونه به جنبه های عینی شغل یا کار. این موضوع پایه واساس الگوی پردازش داده های اجتماعی را تشکیل می دهد. در الگوی پردازش داده های اجتماعی چنین استدلال می شودکه کارکنان و اعضای سازمان نگرشها و رفتارهایی را می پذیرند که بتواند نسبت به آثار اجتماعی واکنش مناسب نشان دهد.پس مدیران بایستی به نوع پنداشت و برداشتی که افراد از کار یا شغل خود دارند توجه نمایند.(رابینز، 1385: 428)

دیدگاه منبع محور[2]:

دیدگاه منبع محور اظهار می ‌کند که سازمان به وسیله منابع فیزیکی ، سرمایه ای و انسانی خود که  ارزشمند بوده، منحصربه فرد بوده وبه سختی قابل تقلید می باشند، مزیت رقابتی نسبت به رقبا به دست می آورد.( سیدو،2011: 25 به نقل از بارنی[3]، 1991 ). دیدگاه منبع محور پیشنهادمی کند که سازمان جهت دست یابی به مزیت بایستی به منابع داخلی خود اعم از فیزیکی وذهنی توجه نماید. منبع صاحب ارزش در این دیدگاه به منبعی اطلاق می گردد که بتواند از فرصت ها بهره برداری نماید و تهدیدات را خنثی نموده و به صفر برساند. کمیابی به منبعی اطلاق می گردد که در حجم وسیع در زمان حاضر و آینده دور و نزدیک نتواند در اختیار سازمانهای رقیب قرار گیرد و منبع غیر قابل تقلید به منبعی گفته میشود که باز تولید آن جهت بهره گیری به وسیله رقبا به سختی امکان پذیر باشد.(بارنی، 1991).

قبل از ظهور دیدگاه منبع محور تمرکز و تکیه گاه اصلی سازمانها جهت دست یابی به مزیت در تفکر استراتژیک عوامل خارجی سازمان از قبیل جایگاه صنعت بوده می باشد. برخلاف استقبال گسترده از دیدگاه منبع محور، این دیدگاه انتقاداتی را نیز به خود دیده می باشد ازجمله آنکه پریم[4] و باتلر[5](2001) اظهار می کنند که دیدگاه منبع محور را نمی توان به عنوان یک نظریه صحیح تجویز نمود. آنها برای سخن خود دو دلیل اقامه می کنند ،اول آنکه این دیدگاه دارای اعلامیه ای حشو و زائد می باشد چنان که این سخن که مزیت رقابتی از طریق منبع صاحب ارزش به دست می آید به صورت تجربی هیچ کجا به اثبات نرسیده می باشد و دوم آنکه این دیدگاه بخش تجویزی نظریه رامحدود می نماید،آنها برای این بخش از ایرادات خود 4 منطق را به کار میگیرند:

 • شاخص هایی که وسیله آن می توان به مزیت رقابتی استراتژیک دست پیدا نمود برای مدیران قابل دستکاری و فراهم کردن نمی باشد.
 • محملی که نظریه در آن به کار برده می گردد ویژه و خاص نمی باشد.
 • تعریف منبع فراگیر بوده و گستره عظیمی را در بر میگیرد.
 • این نظریه ثابت بوده و از پویایی لازم برخوردار نمی باشد.(سیدو، 2011: 26)

به رغم این انتقادات دیدگاه منبع محور هر روز کاربرد بیشتری در ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی پیدا می کند و این اتفاق باعث شده می باشد که عامل انسانی به مهمترین عامل در بقای یک سازمان تبدیل گردد.

منطق منبع محور در حال حاضر فراتر از دیدگاه استراتژیک رفته و درسایر ابعاد سازمانی نیز نمود پیدا کرده می باشد.به عنوان مثال این دیدگاه به کانون مطالعات مدیریت استراتژیک منابع انسانی تبدیل شده می باشد(رک: هوسلید (1995)) این دیدگاه همچنین به عنوان مبنایی برای ادبیات علوم اطلاعاتی (رک: ری؛ بارنی و موهانا(2004)) بازاریابی (رک: چینگولد[6] و جانسون(1997)) کارآفرینی(رک: آلوارز[7] وبوسنیتز(2001)) مدیریت عملیات(رک: پاول[8](1995))و نوآوری و مدیریت تکنولوژی (رک: استوارت و پودونلی[9](1996)) مبدل گشته می باشد .(بارنی، 2005 : 276). دیدگاه منبع محور زمانی می تواند به عنوان پایه و اساس دستیابی به مزیت رقابتی قرار گیرد که منابع علاوه برآنکه نادر و غیر قابل تقلید بوده باشند بایستی از مهارت و انگیزه کافی جهت دستیابی به موفقیت نیز برخوردار باشند.

[1] Social Information Processing (SIP) model

[2] Resource – Based View (RBV)

[3] Barney

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Priem

[5] Butler

[6] Ghingold

[7]Alvarez

[8] Powell

[9] Podonly

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

 • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی