سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت بین منابع و قابلیت ها:

امیت و شومیکر تفاوت بین منابع و قابلیت ها را چنین اظهار می کنند:

«قابلیت ها تصریح به ظرفیت های سازمان برای گسترش منابع، بخصوص به حالت ترکیبی و با بهره گیری از فرآیندهای سازمانی و برای تاثیر گذاری بر یک نتیجه ی مطلوب دارند. قابلیت ها بر اطلاعات متکی بوده و فرآیند های ملموس و غیر ملموسی هستند که مختص سازمان بوده و در طول زمان و از طریق تعاملات پیچیده ی بین منابع سازمان گسترش می یابند. آنها را می توان به گونه انتزاعی به عنوان “کالاهای میانی” در نظر گرفت که توسط سازمان ایجاد شده و برای افزایش      بهره وری منابع و طرفداری و انعطاف پذیری استراتژیکی در تولید کالاها و خدمات نهایی بکار       می طریقه» .[48, p. 35; 49, p. 388]

در این تعریف دو ویژگی کلیدی هست که قابلیت ها و منابع را از یکدیگر متمایز         می نماید: اول اینکه مالکیت یک قابلیت به سادگی و بدون انتقال مالکیت خود سازمان و یا       بخش هایی از آن قابل انتقال از یک سازمان به سازمان دیگر نیست و دوم اینکه هدف اولیه ی یک قابلیت افزایش بهره وری منابع دیگری می باشد که در تصرف و اختیار سازمان می باشد [49] .

گرنت  [47]منابع را عوامل ورودی در فرآیند تولید می داند و اظهار می کند که قابلیت ها ظرفیت سازمان برای بهره برداری از منابع در انجام بعضی وظایف و فعالیت ها و به شکل یکپارچه بوده و منبع اصلی مزیت رقابتی می باشند. هیل و دیدز  [50] سازمان را ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارها دانسته و عنوان می کنند که سخت افزار ها همان مجموعه منابع سازمان هستند (مانند کارکنان، ابزارآلات، ساختمان،…) و نرم افزار ها تصریح به مجموعه ی امور جاری[1] سازمانی برای هماهنگی منابع مختلف در تبدیل از ورودی ها به خروجی ها دارند که منجر به افزایش مزیت رقابتی سازمان می شوند.

تیس و همکارانش [51, p. 516] قابلیت های پویا را به این شکل تعریف می کنند: «توانایی سازمان در یکپارچه سازی، ساختن و شکل دادن مجدد شایستگی های[2] داخلی و خارجی در مهیا شدن برای رویارویی با تغییرات سریع محیطی». پس قابلیت های پویا منعکس کننده ی توانایی سازمان در دستیابی به شکل های نوآورانه و جدید مزیت رقابتی که وابستگی های مسیر[3] و   جایگاه های بازار را مشخص می کنند، می باشند[51,54] .

[1] routines

[2] competences

[3] path dependencies

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان