سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2عدم تقارن اطلاعاتی

گزارشهای مالی ، منابع مهم اطلاعاتی  برای  تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می طریقه که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آن ها بهره گیری می کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار بهره گیری کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می گردد. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی می باشد که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می گردد که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. [14]

 (2-3 اطلاعات متقارن

در صورتی هست که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درمورد شرکت دارند پس مدیران و بازار عدم اطمینان درمورد شرکت را بطور یکسان تحمل میکنند. [14]

 (2-4اطلاعات نامتقارن [1]

در بازارهای کارای اوراق بهادر تصور براین می باشد که اطلاعات در دسترس همگان قرار می گیرد.

یک  عضو فعال در بازار(فروشنده) همواره در ارتباط با دارایی مورد معامله چیزهایی می داند که عضو دیگر(خریدار)از آن آگاه نیست.در چنین وضعی بازار دارای ویژگی خاص می باشد که آن را نامتقارن بودن اطلاعات می نامند. [14]

دو نوع عمده از اطلاعات نامتقارن هست:

 

 

(2-4-1گزینش نادرست [2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

گزینش نادرست گونه ای از اطلاعات نامتقارن می باشد که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف های قرارداد با یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی می باشد.
یعنی بعضی از اشخاص مثل مدیران و نیرو های درون شرکت نسبت به شرایط موجود و چشم انداز آینده در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی اطلاعات بیشتری دارند. [12]

[1] Asymmetric Information

[2] Adverse selection

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …