سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی سطوح برتر تفکر :

 

یکی از شناخته شده­ترین طبقه بندی‌ها در آموزش و پرورش، طبقه بندی بلوم می باشد. این طبقه بندی، مدلی پایه از مهارت­های تفکر ارائه می­دهد که محققان چندی برای اهداف مطالعات خود مورد بهره گیری قرار دادند. طبقه بندی بلوم بر شش سطح تفکر که دانشجویان هنگام یادگیری یا کسب دانش به انجام آن می­پردازند، تأکید می­کند. مهم­تر اینکه، توجه اصلی بلوم و همکارانش بر حیطه شناختی بود که اولین بخش چاپ گردیده طبقه بندی بلوم بود که بطور مشخص در “طبقه بندی اهداف آموزشی : کتاب مرجع 1، حیطه شناختی” ارائه شده می باشد (بلوم، اِنگلهارت، فرست، هیل، کراسوول [1]، 1956).

به علاوه، طبقه بندی اهداف آموزشی: کتاب مرجع 2، حیطه عاطفی شامل رفتارهایی می باشد که در آن موضوعات و مسائل احساسی مانند احساسات، ارزش­ها، تقدیر، اشتیاق، انگیزه­ها و توجه­ها سر و کار داریم (کراسوول، بلوم، مازیا[2]، 1973). حیطه روانی – حرکتی، سومین حیطه طبقه بندی بلوم می باشد که شامل حرکات فیزیکی، هماهنگی و کاربرد قلمروهای حرکتی – مهارتی می باشد (سیمپسون[3]، 1972).

پیکارد، ام (2007) می­گوید : طبقه بندی بلوم دارای سه حیطه دارای اشتراک می باشد: حیطه شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی. طبقه بندی وسیله­ای برای اظهار کیفی انواع مختلف مهارت­ها و توانایی­های فکری می باشد. حیطه­های شناختی و عاطفی روشی به مقصود سازمان دهی مهارت­های تفکر در شش سطح، از بنیانی­ترین تا پیچیده­ترین سطوح فراهم می­آورد.

تا چندین دهه، ارتقای تفکر دانشجویان، نقطه توجه و تمرکز برنامه­ها و مطالعات آموزشی بود (بادی، واتسون و آباسون[4]، 2003 ؛ دی بونو[5]، 1976 ؛ اِنیس[6]، 1989 ؛ کان[7]، 1999؛ واتس، جوفیلی و بِزِرا[8]، 1997). هر کدام از این برنامه­ها، تعریف خاصی از تفکر و مهارت­ها ارائه داده­اند.

[1] . Bloom , Engelhart , Furst , Hill , Krathwohl

[2] . Krathwohl , Bloom & Masia

[3] . Simpson

[4]. BODDY , Watson & Aubusson

[5] . De Bono

[6] . Ennis

[7] .Kuhn

[8] . Watts , Jofili & Bezerra

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.