سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

مهارت­های سطوح برتر تفکر :

مهارت­های سطح برتر شامل تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی می باشد و مستلزم تسلط بر سطوح پیشین مانند به کارگیری قوانین عادی در ارتباط با مسایل و معضلات مشابه یا جدید می­باشد(مک دیویت، 1993). مک دید[1] (1995) مهارت­های سطوح برتر تفکر را چنین تعریف می­کند: فرآیند فکری منظم تصور، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و یا ارزیابی فعالانه و ماهرانه اطلاعات جمع آوری شده یا تدوین شده از طریق نظاره، تجربه، تفکر، استدلال یا ارتباط به عنوان مبنایی برای باور و اقدام می­باشد. بر مبنای الگوی کوهن[2](۱۹۷۱)، آموزش سطوح برتر تفکر مشتمل بر چهار مؤلفه می­باشد که شامل بعد انتقادی،تفکر خلاق، تصمیم گیری و حل مسأله می باشد.

مهارت­های سطوح برتر تفکر به عنوان درک حقایق، مفاهیم، اصول و رویه­ها (هالادینا[3]،1997)، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزیابی (بلوم[4]، 1956) تعریف شده می باشد.

تفکر سطح برتر، تفکر انتقادی یا راهبردی نیز نامیده می­گردد و به عنوان توانایی بهره گیری از اطلاعات برای حل مسائل، تجزیه و تحلیل استدلال­ها، بحث و گفتگو در مورد مسائل و موضوعات یا پیش­بینی کردن تعریف می­گردد ( آندربیک، بورگ و پیترسون [5]، 1993 ؛ ونگلینسکی[6]، 2002). این تفکر، شامل مطالعه فرض­ها و ارزش­ها، ارزیابی مدارک و شواهد و ارزیابی نتایج می­باشد (پترس[7]، 2005).

 

1-5-2-تعاریف عملیاتی:

 

کیفیت برنامه درسی اجرا شده: نمره­ای که دانشجویان بر اساس طبقه بندی مدیریت ورزش دانشگاه فلوریدا (2004) از کیفیت انواع برنامه درسی به چگونگی اجرای برنامه­های درسی عمومی، تخصصی، اصلی و عملی توسط اعضای هیئت علمی، در مقیاس محقق ساخته کیفیت برنامه درسی اجرا شده، اختصاص می­دهند.

 

کیفیت محیط حمایتی دانشکده: نمره­ای که دانشجویان به اندازه تاکید محیط دانشکده بر رشد شخصی، اجتماعی، حرفه‌ای، تفکر خلاقانه و ارزش فردی و ارزش رشته در مقیاس کیفیت محیط دانشگاه از پرسشنامه تجربیات دانشجویان دانشکده ( پیس و کوه،2002) اختصاص می­دهد.

 

مهارت­های سطوح برتر تفکر : نمره­ای که دانشجو با در نظر داشتن ابعاد چهارگانه مهارت­های سطوح برتر تفکر شامل بعد خلاقیت، بعد انتقادی، بعد تصمیم­گیری و بعد حل مسأله (کوهن 1971) کسب می­نماید.

[1] – Mc Dade

[2] -Kohen

[3] . Haladyna

[4] . Bloom

[5] . Underbakke , Borg & Peterson

[6] . Wenglin sky

[7] . Petress

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.