سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

هزینه گزینش مغایر[1]

این هزینه ها به دلیل این واقعیت ایجاد می شوند که بازار گردان ها در ایجاد نقد شوندگی ممکن می باشد با افرادی معامله کنند که از تغییرات قیمت مورد انتظار در مورد اوراق بهادار مطلع باشند. به عنوان مثال ، برای سهام انفرادی این تصور که افراد خاص دارای اطلاعات نهانی هستند امکان پذیر می باشد.دسترسی به اطلاعات در مورد سود ، ادغام ،تحصیل ،تجدید سازمان ،تقسیم سهام شرکت فرعی[2] بین سهام داران شرکت اصلی ، تغییرات مدیریت نمونه هایی از اطلاعات نهانی هستند.با درک مستقیم اوراق بهادار تضمین این که چرا انتخاب نادرست ممکن می باشد یکی از عوامل تعیین کننده اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام باشد ، یک امر بدیهی می باشد ، اما انتخاب یک معیار صحیح از هزینه های انتخاب نادرست بدیهی نمی باشد. احتمالا بهترین شاخص نوسانات تغییر قیمت سهام می باشد.انتخاب نادرست با گردش اطلاعات در ارتباط می باشد و افزایش جریان اطلاعات سبب نوسانات بیشتر در تغییرات قیمت و درنتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می گردد. جریان اطلاعات ممکن می باشد از طریق حجم معاملات که شاخصی از اثرات هزینه های فرایند سفارش می باشد بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اثر بگذارد. افزایش جریان اطلاعات (انتخاب نادرست) منجر به افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می گردد. [1]

علاوه بر هزینه های فوق سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار گردان ها متاثر از سطح رقابت می باشد.خصوصا در محیطی که موانع ورود به بازار کمتر یا بطور کامل برطرف گردیده می باشد با افزایش رقابت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به هزینه نهایی مورد انتظار فراهم سازی نقد شوندگی ، که همان مجموع هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست می باشد ، نزدیک می گردد.افزایش تعداد بازار گردان ها موجب افزایش رقابت در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می گردد[1]

(2-10-3 مدل کاپلان و گالی   [3]

بر اساس این مدل می توان دو نوع معامله گر را متصور گردید:

الف)معامله گران نقد

ب)معامله گران مطلع

معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله میکنند که دارای اطلاعات محرمانه می باشند که در قیمت ها منعکس نشده می باشد در حالیکه معامله گران نقد (سرمایه گزاران غیر مطلع) تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام می نمایند .

این مدل بر روابط بین تفاوت قیمت خرید وفروش وافراد مطلع دربازار تاکید دارد ودراین مدل بازارسازها ازانجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند واین زیان راازطریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی  خرید وفروش سهام جبران میکنند بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی دربازار منجربه افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می گردد. [14]

[1] Adverse Selection Cost

[2] Subsidairy

[3] Copelan & Guli

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …