سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-       اظهار مسأله

 

دانشجویان امروز با دانشجویان دهه­های گذشته بسیار متفاوت­اند، زیرا که امروزه دانشجویان به دنبال تفکر عمیق­تر درمورد مسائل و دخالت در تصمیم گیری­ها می باشند، آنان خواهان مشارکت در ابعاد گوناگون جامعه هستند (کی زا[1]، 2007). یکی از راه­های مشارکت دانشجویان، توسعه آنان در ساختن اطلاعات جدید می­باشد که از طریق مجهز کردن آنان به مهارت تفکر امکان پذیر می­باشد. تفکر هنگامی رشد می­کند که درمورد موضوعی فکر کنیم، دانش نیز از طریق تفکر معنی­دار می­گردد. تفکر کلید دانش می باشد. دانش به واسطه تفکر کشف می­گردد، تحلیل می­گردد، نظام­مند می­گردد، دگرگون می­گردد، ارزیابی می­گردد و از همه مهمتر، کسب می­گردد (پال[2]، 1993).

تفکر[3] عبارت می باشد از فعالیت­های جهت دار ذهن، برای حل مسئله یا به بیانی دیگر اندیشیدن و تفکر به آن نوع فعالیت یا رفتار ذهنی گفته می­گردد که به حل مساله­ای متوجه باشد (صادقی مال­امیری و رئیسی، 1389). مهارت­های فکری، ظرفیت­های ذهنی هستند که به مقصود مطالعه جهان، حل مسائل و قضاوت کردن مورد بهره گیری قرار می­دهیم (فیشر [4]، 2007). مهارت­های تفکر به دو دسته تقسیم می­شوند: مهارت­های سطح پایین تفکر[5] و مهارت­های سطوح برتر تفکر [6]. مهارت­های تفکر سطح بالا بر پایه مهارت­های سطح پایین تفکر مانند فرق[7]، تجزیه[8] و کاربرد ساده[9] و راه­کارهای شناختی و مرتبط با دانش پایه محتوایی بنا شده­اند (کلارک[10]، 1990).

لویس و اسمیت[11](1993) عقیده دارند که، مهارت­های سطوح برتر تفکر چنین تعریف شده می باشد” زمانی رخ می­دهد که شخص اطلاعات جدیدی را گرفته، و این اطلاعات در حافظه او ذخیره می­گردد، سپس بازآرایی شده و توسعه می­یابد تا دستیابی به یک هدف یا یافتن پاسخ­های احتمالی در جایگاه­های بغرنج و پیچیده، محقق گردد “. به علاوه، کِرافورد و برون[12] (2002) سه نوع مهارت­های سطوح برتر تفکر را ارائه نموده‌‌اند :”تفکر محتوایی[13]، تفکر انتقادی[14] و تفکر خلاق[15]“. بلوم[16] به مقصود طبقه بندی اهداف آموزشی در حیطه شناختی، سلسله مراتبی را مشخص کرده می باشد (بون و همکاران[17]، 2005) . سطوح طبقه بندی بلوم شامل دانش یعنی توانایی یادآوری اطلاعات، فهم یعنی درک معنای موضوعات، کاربرد یعنی توانایی به کارگیری اطلاعات به شیوه­های جدید، تجزیه و تحلیل یعنی توانایی شکستن و تجزیه اطلاعات به اجزاء، ترکیب یعنی توانایی گرد آوردن قسمت­های مختلف اطلاعات با هم و ارزیابی یعنی توانایی قضاوت یا ارزیابی اطلاعات (بون و همکاران، 2005؛ فیشر، 2007 ؛ پسیگ [18]، 2007 ؛ زُهار[19]، 2004). مهارت­های سطوح برتر تفکر به بالاترین سطوح طبقه بندی بلوم تعلق دارند که بلوم (1956) آنها را به عنوان شیوه­ای عمومی از تفکر و حل مسائل توصیف می­کند که در حیطه­های موضوعی مختلف قابل بهره گیری می­باشند (بون، بون و گارتین [20]، 2005 ).

با بهره گیری از طبقه بندی بلوم، می­توان مهارت­های سطوح برتر تفکر را به عنوان کار کردن در سطوح کاربرد[21]، تجزیه و تحلیل[22]، ترکیب[23] و ارزیابی[24] شناسایی می‌نمایند (برادشا، بیشاپ، گِنز، میلر و راگِرز [25]، 2002). سازمان دهنده­های ترسیمی ابزارهای تدریسی هستند که می­توانند به دانشجویان نحوه بهره گیری از مهارت­های سطوح برتر تفکر را نشان دهند (هیرل [26]، 2000؛ گالاوان و کوتلر[27]، 2007؛ مکینتون [28]، 2006؛ اِستال و مایر[29]، 2007). نقشه­های فکری[30] مجموعه خاصی از سازمان دهنده­های ترسیمی تدوین شده توسط دیوید هیرل هستند که مهارت­های

[1] -Kiesa

[2]Pall

[3] – Thinking

[4] – Fisher

[5] – lower Order Thinking Skills (LOTS)

[6] – Higher Order Thinking Skills (HOTS)

[7] – Distinguish

[8] – Analyze

[9] – Simple Use

[10] – Klark

[11] – Lewis & Smith

[12] – Crawford & Brown

[13] – Content Thinking

[14] – Critical Thinking

[15] – Creative Thinking

[16] – Bloom

[17] . Boone et al

[18] . Passing

[19]. Zohar

[20]-Boone , Boone & Gartin

[21]– Application

[22] – Analysis

[23] – Synthesis

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[24] – Evaluation

[25] . Brad shaw , Bishop , Gens , Miller & Rogers

[26] – Hyerle

[27] – Gallavan &Kottler

[28] – Mackinnon

[29] – Stall & Mayer

[30] – Thinking Maps

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.