سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ضرورت کمی سازی دستاورد های منابع انسانی:

همزمانی پیشرفت در تحلیل مدیریت منابع انسانی و نتایج اقتصادی ناشی  ازعملیات کارکنان به رویکرد جدیدی منتهی گردید که در اصطلاح به آن منابع انسانی برمبنای مدارک[1] می گویند. منابع انسانی برمبنای مدارک رویکردی فلسفی و کارکردی به سرمایه انسانی دارد.محققان منابع انسانی برمبنای مدارک به تاثیر چهار گوشه ای شیوه های مدیریت منابع انسانی بر نتایج ملموس مالی، دست آورد های سازمانی و رهنمون کردن  تصمیماتشان با بهترین شواهد تمرکز می نمایند. به بیانی دیگر تحقیقات که تاکنون صورت گرفته می باشد به دنبال اثبات ارزش منابع انسانی برای سازمان بوده اند. رویکرد منابع انسانی مدرک محور به دنبال آن می باشد که اهرم هایی را معرفی نماید که به وسیله آن جایگاه سازمان را در صنعت مورد فعالیت بهبود دهد.این رویکرد به وسیله پاتریک رایت و همکارانش (2005) توسعه پیدا نمود و بعد از آن بود که ضرورت بهره گیری از شواهد تجربی در تصمیم گیری ها به وسیله پفر و رابرت ساتون (2006) تبیین گردید.(کنفرانس مدیریت منابع انسانی[2] : 4)

رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی:

در محیط بسیار رقابتی امروز، منابع سنتی مزیت رقابتی سازمانها، مانند: تکنولوژی، حق امتیازها و صرفه های اقتصادی، با پدیده جهانی شدن و دیگر تغییرات محیطی، کارآمدی خود را از دست داده اند. پس، حفظ و جذب کارکنان مستعد، ماهر و منعطف به عنوان گزینه جایگزین این منابع سنتی، می تواند به رشد شایستگی‌های محوری سازمان کمک کند. از همین رو، مدیران به بهره گیری از کارکردهای مدیریت منابع انسانی روی آورده اند. (جکسون وشولر، 2000 )

مطالعه ادبیات پژوهش نشان داده می باشد که شیوه های مدیریت منابع انسانی شامل : برنامه ریزی نیروی کار (متیس[3] و جکسون، 2000) تجزیه وتحلیل شغل(کاسکیو[4]، 2003 و دسلر[5]، 2006) آموزش و توسعه(کاندو[6]،2003) استخدام و گزینش (کولیک[7]، 2004) جبران خدمت و پاداش(میلکوویچ[8] و نیومن[9]، 1999) ارزیابی عملکرد(برناردین[10] و راسل[11]، 1993) مدیریت مسیر شغلی (شاین[12]، 1996)سیستم اطلاعات منابع انسانی(ولف[13]، 1998) کیفیت زندگی کاری،تنوع نیروی کار، تحقیقات توجه کارکنان (آرمسترانگ[14]،2005 ؛ براکن[15]،2000؛ هایس[16]،1999)بر عملکرد سارمانی و سایر جنبه های سازمانی تاثیر گذار بوده اند (محمد آصف خان ، 2010: 158) . بوسلی[17] و دیگران (2005) در پژوهش خود  با بهره گیری از فراتحلیل به مطالعه 104 پژوهش پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 4 شیوه مدیریت منابع انسانی به گونه ممتد و گسترده مورد بهره گیری قرار گرفته اند این چهار شیوه عبارتند از :

[1] Evidence-Based Human Resources

[2] HRM conference

[3] Matthis

[4] Cascio

[5] Dessler

[6] Kundo

[7] Kulik

[8] Milkovich

[9] Newman

[10] Bernardin

[11] Russel

[12] Schein

[13] Wolf

[14] Armstrong

[15] Bracken

[16] Hayes

[17] Boselie

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی