سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مبانی نظری

 

2-1-1- برنامه درسی

 

2-1-1-1- تعاریف برنامه درسی

 

مطالعات مربوط به قلمرو برنامه‌‌های درسی از نظر روش شناختی پیش از آغاز علمی شدن تعلیم و تربیت عمومی از نوع تاریخی و فلسفی بود و در پاره­ای از آنها در نظر داشتن امور عملی یا کاربردی نظاره می‌گردید. از مهمترین آثار تخصصی این دوران می‌توان به مطالعات فلسفی لاک و روسو و مطالعات عملی فروبل و پستالوزی تصریح نمود (مهرمحمدی، 1381).

طرح منسجم و طریقه تحقیقاتی آغازین حوزه برنامه‌درسی بر مـدار و محور نظام و قوانین مدیریت علمی[1] فردریک تیلور[2] یعنی در نظر داشتن کارایی، نظارت و پیش بینی استوار بود و نخستین ساختار مطالعاتی برنامه درسی[3] به اقتباس از این نظام شکل گرفت و براساس آن فعالیت‌های یاددهی، یادگیری ترسیم گردید (قورچیان، 1373). از آغاز دهه 1900 یعنی همزمان با مراحل اولیه نهضت علمی کردن تعلیم و تربیت بسیاری از صاحب‌نظران به این نهضت روی آوردند مانند مهمترین این چهره‌‌ها می‌توان به بابیت[4] و چارترز[5] تصریح نمود.

با آغاز دهه 1940، طلوع و رواج رفتار گرایی شکاف جدی در جامعه پژوهشگران برنامه درسی ایجاد نمود و از دهــه 1960 نظـــریه پـردازی برنامـه درسـی جایگزین مطالعات رفتار گــرایانه گردید. نظریه‌پردازان مشهوری زیرا پاینار[6]، اپل[7]، گرومت[8] با کوشش‌‌های خود به این رشته از فعالیت‌‌ها مشروعیت و مقبولیت بخشیدند و فعالیت‌‌ها بیشتر جنبه بشر گرایانه پیدا نمود و روش‌‌های نقادی ادبی و اجتماعی مرسوم شدند. اواخر دهه 1960 و اوایل 1970 را نیز بایستی دوران شکوفایی ارزشیابی برنامه درسی دانست. بسیاری از پژوهشگران برنامه درسی به مطالعه توصیفی آن چیز که در کلاس‌‌های درس و دانشگاه­ها می‌گذشت پرداختند و کانون توجه خود را به شناخت جایگاه قرار دادند. یکی از مهمترین این مطالعات را می‌توان مطالعات موسوم به نظام آموزش مدرس‌های (SOS)[9] دانست که توسط کلاین[10] و گودلد[11] انجام گردید (مهرمحمدی، 1381).

[1] – Scientific Management

[2] – Frederick taylor

[3] – Curriculum Study Structure

[4] – Bobbit

[5] – Charters

[6] – Pinar

[7] – Apple

[8] – Grumet

[9] – Study of School

[10] – Klien

[11] – Goodlad

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.