سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

1مدل اکرلوف[1] و همکاران      

در زمینه اقتصاد اطلاعات نظریه ای را پایه گزاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم گردید .این محققین نشان دادند که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر (حالتی می باشد که در ان یک یا چند نفر از طرف های قرارداد بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی می باشد) در بازارها گردد که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود میاید. [14]

 

 

 (2-10-2مدل تینیک [2]

این مدل اظهار می ‌کند که در ادبیات مربوط به تئوری زیر ساخت بازارها دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل میشود :

  • هزینه پردازش سفارش
  • هزینه نگهداری موجودی
  • هزینه انتخاب نامطلوب
    هزینه پردازش سفارش توسط تینیک مدل سازی شده می باشد و همچنین هزینه نگهداری موجودی بعدها توسط هو و همکارانش در سال 1981مدل سازی گردید و هزینه انتخاب نامطلوب توسط کاپلان و همکارانش در 1985 مدل سازی شده می باشد. [14]

 

دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

قیمتی که بازار ساز اوراق بهادار را میخرد قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را میفروشد قیمت پیشنهادی فروش نامیده میشود و اختلاف بین این دو قیمت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود.

شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

اگر بیشتر از یک خریدار و فروشنده وجود داشته باشد تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد. [4]

 

اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام:

استل[3](1978) هزینه بازار گردان ها را به سه بخش تقسیم می کند:

1- هزینه پردازش سفارش

2- هزینه نگهداری موجودی

3- هزینه گزینش مغایر   [40]

[1]  Akerlof

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Tinic

[3]Stoll

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …