سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی:

در محیط بسیار رقابتی امروز، منابع سنتی مزیت رقابتی سازمانها، مانند: تکنولوژی، حق امتیازها و صرفه های اقتصادی، با پدیده جهانی شدن و دیگر تغییرات محیطی، کارآمدی خود را از دست داده اند. پس، حفظ و جذب کارکنان مستعد، ماهر و منعطف به عنوان گزینه جایگزین این منابع سنتی، می تواند به رشد شایستگی‌های محوری سازمان کمک کند. از همین رو، مدیران به بهره گیری از کارکردهای مدیریت منابع انسانی روی آورده اند. (جکسون وشولر، 2000 )

مطالعه ادبیات پژوهش نشان داده می باشد که شیوه های مدیریت منابع انسانی شامل : برنامه ریزی نیروی کار (متیس[1] و جکسون، 2000) تجزیه وتحلیل شغل(کاسکیو[2]، 2003 و دسلر[3]، 2006) آموزش و توسعه(کاندو[4]،2003) استخدام و گزینش (کولیک[5]، 2004) جبران خدمت و پاداش(میلکوویچ[6] و نیومن[7]، 1999) ارزیابی عملکرد(برناردین[8] و راسل[9]، 1993) مدیریت مسیر شغلی (شاین[10]، 1996)سیستم اطلاعات منابع انسانی(ولف[11]، 1998) کیفیت زندگی کاری،تنوع نیروی کار، تحقیقات توجه کارکنان (آرمسترانگ[12]،2005 ؛ براکن[13]،2000؛ هایس[14]،1999)بر عملکرد سارمانی و سایر جنبه های سازمانی تاثیر گذار بوده اند (محمد آصف خان ، 2010: 158) . بوسلی[15] و دیگران (2005) در پژوهش خود  با بهره گیری از فراتحلیل به مطالعه 104 پژوهش پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 4 شیوه مدیریت منابع انسانی به گونه ممتد و گسترده مورد بهره گیری قرار گرفته اند این چهار شیوه عبارتند از :

 1. استخدام و گزینش موثر
 2. آموزش و توسعه
 3. سیستم پاداش اقتضایی
 4. مدیریت عملکرد

هاسلید و بیکر(1996) براین باورند که یک سیستم منابع انسانی که به گونه مناسبی طراحی و اعمال شده باشد، می‌تواند در حکم یک دارایی اقتصادی و با ارزش برای یک سازمان موردتوجه قرار گیرد. اگرچه تحقیقات آنها دقیقا مشخص نساخته می باشد که چنین سیستمی چگونه ارزش خلق می کند. اما بکر و گرهارت (1997) اظهار داشتند که سیستم‌های مدیریت منابع انسانی تاثیری سیستماتیک بر کارکنان سطوح عملیاتی سازمان دارند و شرکت را در دستیابی به اولویتهای تجاری خود رهنمون می‌سازد.

در سالهای اخیر تمرکز پژوهش ها ازمطالعه تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر  افراد و عملکرد سازمانی به تاثیر  سیستم کلی شیوه های مدیریت منابع انسانی  بر عملکرد کسب و کار تغییر جهت داده  اند. محققان در مطالعه عملکرد هم از شاخص های مالی و هم از شاخص های غیر مالی بهره گیری نموده اند

[1] Matthis

[2] Cascio

[3] Dessler

[4] Kundo

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Kulik

[6] Milkovich

[7] Newman

[8] Bernardin

[9] Russel

[10] Schein

[11] Wolf

[12] Armstrong

[13] Bracken

[14] Hayes

[15] Boselie

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

 • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی