شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مزیت رقابتی

در طی دو دهه ی گذشته جهانی شدن، رنسانس کاپیتالیسم، کاهش قدرت کنترلی دولت ها و خصوصی سازی و همچنین موج گسترده ی نوآوری های تکنولوژیکی منجر به تغییر ساختارهای کسب و کار و صنعت شده و در نتیجه ی این تغییرات یک دوره ی جدید رقابتی یا فوق رقابتی سریع در حال شکل گیری می باشد  .[34, p. 5]محققان و پژوهشگران مختلف با مطالعه این تغییرات و شرایط جدید ایجاد شده به طرح تئوری های مختلف در حوزه ی مزیت رقابتی پرداخته و        می پردازند تا راهگشای چالش های پیش روی سازمان ها باشند. با در نظر داشتن این که مبحث مزیت رقابتی در حوزه ی مدیریت استراتژیک مطرح می باشد اغلب این تئوری ها به انتخاب استراتژی های رقابتی می پردازند و حتی بعضی محققان مانند بارنی و هسترلی[1] استراتژی های سازمان را به عنوان تئوری سازمان درمورد ی چگونگی رسیدن به مزیت رقابتی تعریف می کنند و اظهار می کنند که «از آنجائیکه پیش بینی این که رقابت در یک صنعت چگونه رشد می کند بسیار مشکل می باشد، انتخاب استراتژی صحیح توسط یک سازمان به سختی ممکن می گردد و این باعث می گردد که استراتژی سازمان تقریبا همیشه یک تئوری باشد» [35]. این به آن معنی می باشد که نمی توان استراتژی هایی تعیین نمود که به گونه ثابت و پایدار از آنها بهره گیری نمود و همیشه منتظر نتایج مورد نظر ماند بلکه با در نظر داشتن تغییرات لحظه ای دنیای امروز پویایی و همگام شدن با تغییرات ضروری می باشد.

بارنی و هسترلی مزیت رقابتی را بخشی از فرآیند مدیریت استراتژیک می دانند و بر اساس نظر آنان این فرآیند (شکل 2-1) از ماموریت سازمان آغاز شده و با دستیابی به مزیت رقابتی پایان       می پذیرد.

شکل 2-1: فرآیند مدیریت استراتژیک بارنی و هسترلی

منبع: [35]

 

سازمان ها بدون تعریف ماموریت نمی توانند اهداف خود را مشخص نمایند و یا به بیانی دیگر اهداف هر سازمانی نشأت گرفته از ماموریت و فلسفه ی وجودی آن سازمان می باشد. برای دستیابی به اهداف نیز سازمان نیازمند مطالعه و ارزیابی محیط داخل و خارجی خود می باشد و تا زمانی که شناخت کامل و صحیح حاصل نگردد انتخاب جهت استراتژی میسر نخواهد گردید. با طی یک فرآیند صحیح از تعریف ماموریت تا انتخاب استراتژی ها و سپس اجرای آن استراتژی ها دستیابی به مزیت رقابتی امکان پذیر خواهد گردید.

برای درک بهتر مفهوم مزیت رقابتی تعاریفی از نویسندگان مختلف ارائه می گردد، بدیهی می باشد هرچه تعریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و معتبر تر باشد درک مناسب تری از موضوع حاصل خواهد گردید. رایج ترین تعریف مزیت رقابتی در حوزه ی استراتژی رقابت و در چارچوب خلق ارزش، هر آن چه موجب گردد درآمد بیش از هزینه افزایش یابد، تجلی پیدا می کند [29]. همچنین «مزیت رقابتی توانایی شرکت ها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های سازمانی می باشد» [30, p. 126] و در نهایت «مزیت رقابتی ارزش های قابل ارائه شرکت برای مشتریان می باشد به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر باشد»        [31, p. 139].

مبحث استراتژی در طول 25 سال گذشته به طول قابل توجهی توسعه یافته و رویکرد های مختلفی مانند تئوری سازمان صنعتی، رویکرد مبتنی بر منابع، قابلیت های پویا و تئوری بازی ها مطرح شده و این تئوری ها به محققان و مدیران کمک می کنند تا درک بهتری از پویایی رقابتی داشته و به توسعه ی استراتژی های سازمانی و رقابتی بپردازند [36].

جهت رسیدن به یک رویکرد موثر و متناسب با اهداف این پژوهش در ادامه بعضی از      تئوری های مطرح شده در حوزه ی مزیت رقابتی مانند تئوری سازمان صنعتی[2]، مدل پنج نیروی رقابتی پورتر ، و تئوری مبتنی بر منابع مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

[1] Barney & Hesterly

[2] industrial organization theory

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان