سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اندازه شرکت

نتایج مطالعات لَنگ و لاندهالم[1](1993) بیانگر آن می باشد که سطح افشاء و اندازه اطلاعات در دسترس در مورد نتایج شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکتهای کوچکتر به مراتب بیشتر می باشد[25]همچنین براون و هیلجست[2] ( 2007)، استدلال نمودند که قیمتهای سهام، اطلاعات شرکتهای بزرگ را زودتر از اطلاعات شرکتهای کوچکتر منعکس می کند. [12]پس این انتظار هست که شرکت های بزرگتر با عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه با هزینه سرمایه کمتری نسبت به شرکتهای کوچکتر مواجه باشند. [25 ]

(2-6-3 اندازه مخارج پژوهش و توسعه

طبق بعضی قواعد گزارشگری مالی بسیاری از دارایی های نامشهود درون شرکتی، نه سرمایه ای محسوب شده ونه مستلزم افشاء جداگانه هستند.فقدان اطلاعات در دسترس عموم  در خصوص دارایی های نامشهود شناسایی نشده، همراه با ابهام مرتبط با این فعالیتهای سرمایه گذاری، عدم تقارن بیشتری را میان مدیران وسرمایه گذاران از یکسو و به همان نحو میان سرمایه گذاران مطلع و بی خبر ایجاد می کند. بارث[3] و همکاران در می یابند که شرکت های با مخارج پژوهش و توسعه و مخارج تبلیغاتی بیشتر، به دلیل وجود منافع بالقوه ناشی از کسب اطلاعات محرمانه مرتبط با این نوع مخارج، به اندازه بیشتری توسط تحلیل گران پوشش داده  می شوند . با این استدلال که مخارج پژوهش و توسعه منبع اصلی عدم تقارن اطلاعاتی می باشد، ابودی و لیو[4] (2000) بحث می کنند که منافع معاملات درون سازمانی در شرکتهای با مخارج پژوهش و توسعه بیشتر نسبت به شرکتهای بدون این نوع مخارج ، به گونه قابل ملاحظه ای بیشتر می باشد، این موضوع نشان دهنده آن می باشد که افراد درون سازمانی از اطلاعات محرمانه خود در مورد این قبیل پروژه ها سوء بهره گیری می نمایند. لذا این انتظار هست که سطح عدم تقارن اطلاعاتی به گونه مستقیم با اندازه مخارج پژوهش و توسعه ثبت نشده مرتبط باشد. [12]

[1] Lang & Lundholm

[2] Brown & Hillegeist

[3] Barth

[4] Aboody & Lev

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …