سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) مقدمه

در این فصل آغاز در ارتباط با روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه آماری بحث می­گردد. در ادامه فرضیات و مبانی نظری آنها را بحث خواهیم نمود و سپس شیوه استخراج مدلها  مطالعه کرده و تعریف عملیاتی متغیرهای اصلی و متغیرهای کنترلی را اظهار خواهیم نمود. آخرین بخش نیز شامل روشهای گردآوری اطلاعات، روشهای آماری مورد بهره گیری برای آزمون فرضیه­ها و اختصار فصل می باشد.

 

2-3) روش پژوهش

این پژوهش، از جهت همبستگی و روش شناسی پژوهش، از نوع شبه­تجربی و پس رویدادی در حوزه ی تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد که با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد و زیرا می­تواند در فرایند بهره گیری از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعی پژوهش کاربردی می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی می باشد. و همچنین این پژوهش مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام، صورتهای مالی، یادداشتهای همراه صورتهای مالی و گزارش­های مجامع شرکت­هاست. در این پژوهش با برداشت مستقیم اطلاعات مورد نیاز از صورت­های مالی، پایگاه اطلاعاتی تدبیر پرداز و سایت سازمان بورس، مجموع داده­های مورد نیاز برای آزمون فرضیه­ها جمع آوری شده می باشد. پس از انتخاب شرکت های نمونه و طبقه­ بندی آنها در سطح صنایع، جهت انجام بعضی محاسبات از نرم افزار صفحه گسترده ایکسل بهره گیری شده می باشد. برای گروه بندی شرکتها در صنایع مختلف طبقه بندی بورس در نظر گرفته شده می باشد. در تجزیه وتحلیل اطلاعات با در نظر داشتن نیاز، از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار ایویوز بهره گیری شده می باشد.

 

3-3) جامعه­ آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.]3[ جامعه­ آماری این پژوهش کلیه­ گروه های صنعت بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از سال 1384 لغایت 1389 در بورس فعال بوده­اند. جامعه آماری در جدول 3-1 آمده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …