سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

مسئولیت اجتماعی سازمان و ذینفعان

در طول چند دهه ی گذشته تئوری ذینفعان به یکی از مراجع و رویکرد های اساسی در بحث و تبادل نظر در حیطه ی CSR تبدیل شده می باشد [69]. مدیران به گونه پیوسته با تقاضاهایی از سوی گروه های مختلف ذینفعان جهت اختصاص دادن بعضی از منابع به CSR مواجه هستند [65]. فریمن و همکاران بر این باورند که هدف اصلی CSR خلق ارزش برای ذینفعان کلیدی می باشد و “مسئولیت” بیانگر آن می باشد که نمی توان آن چیز که که در سازمان انجام می گردد را از مباحث اخلاقی             تفکیک نمود [28].

کمبل[1] [70, p. 950] تصریح می کند که «رفتار های مسئولانه ی سازمان نسبت به جامعه ممکن می باشد معانی متفاوتی در مکان های متفاوت، برای افراد متفاوت و در زمان های متفاوت داشته باشد؛ پس ما بایستی دقت کنیم که چگونه این مفهوم را بکار می بریم». ذینفعان ممکن می باشد یک نوع فعالیت CSR را مثبت ببینند اما در مورد یک شکل یا فعالیت دیگر CSR دید منفی داشته باشند [15].

بر اساس نظر فریمن و همکاران هم اکنون زمانی می باشد که بایستی “مسئولیت اجتماعی سازمان” را با ایده ی “مسئولیت ذینفعان شرکت” با اختصاص یک مفهوم متفاوت به CSR                      جابجا نمود [28, p. 5].

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر ذینفعان در مباحث CSR ضروری می باشد نگاه دقیق تر و آگاهانه تری نسبت به تئوری ذینفعان داشته باشیم.

 

2-4) تئوری ذینفعان

در بین ادبیات مربوط به ذینفعان تعاریف و تئوری های مختلفی از ذینفعان و ارتباطات، وابستگی ها و تاثیرات آنها بر سازمان هست. می توان گفت که امروزه بسیاری از محققان ذینفعان را در حوزه ی CSR و به عنوان یک بخش ضروری و اساسی آن مورد توجه و تحلیل قرار می دهند اما یک ادبیات خاص البته با توجه ها و رویکردهای مختلف به طبیعت و هدف ذینفعان نیز هست. دونالدسون و پرستون  [56]سه نوع مختلف از تئوری های مربوط به ذینفعان را دسته بندی کرده اند که عبارتند از: هنجاری، توصیفی و ابزاری.

آنها اظهار می کنند که مدیریت ذینفعان همان مدیریت در حالت گسترده ی آن می باشد زیرا که    می تواند تئوری های هنجاری، توصیفی و ابزاری را یکپارچه نموده و به مدیران در تصمیم گیری کمک نماید. اعتبار نظریه ی آنان با در نظر داشتن کاربرد گسترده ی آن در مقالات و متون مختلف مربوط به تصمیم گیری مدیران در ارتباط با ذینفعان تثبیت شده می باشد                                                 [71,72] . دونالدسون و پرستون عقیده دارند که اگر تئوری های هنجاری، توصیفی و ابزاری در کنار یکدیگر و مرتبط با یکدیگر دیده شوند می توانند درک بهتری از مدیریت ذینفعان به دست دهند [56] که این ارتباط در شکل (2-6) قابل نظاره می باشد.

بر اساس نظر دونالدسون و پرستون  [56]این مدل نشان دهنده ی ارتباط بین این سه موضوع می باشد که الف) ذینفعان چه کسانی هستند؟ (توصیفی)، ب) ارتباطات ذینفعان چگونه مدیریت        می گردد؟ (ابزاری) و ج) هدف از این ارتباطات چیست و چگونه این ارتباطات از نظر اخلاقی منبع یابی می شوند؟ (هنجاری) [73]. در واقع تئوری توصیفی اظهار گر این موضوع می باشد که سازمان   شبکه ای از علاقمندی هایی[2] می باشد که ممکن می باشد با یکدیگر مشارکت نموده و یا رقابت کنند. محققانی نیز[74, 75]  بر شناسایی این ارتباطات به جای درک رفتارهای تحت تاثیر این ارتباطات           تمرکز داشته اند[73].

[1] Campbell

[2] interests

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان