سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

برای اینکه نتایج حاصله از پژوهش معتبر باشد بایستی از یک روش مناسب در پژوهش بهره گیری گردد، زیرا که انتخاب روش نادرست منجر به نتیجه گیری‌های نادرست می گردد. دست یابی به هدف‌های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می‌یابد نه موضوع پژوهش.

روش شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف می باشد، پس، تبیین دادن روش علمی عبارت می باشد از تبیین اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می گردد. روش ها صورت های خاصی از مشی علمی هستند، راه های مختلفی هستند که به این مقصود طراحی شده اند تا بهتر با پدیده ها یا با موضوع پژوهش سازگار باشند. اما این سازگاری روش با موضوع پژوهش محقق را از التزام به اصول روش علمی معاف نمی کند.(کیوی و کامپنهود،1385: 12)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این بخش از پژوهش کوشش شده می باشد که به صورت کامل گام های اجرا شده در فرآیند پژوهش، به صورت متقن و علمی تببین گردد.

نوع مطالعه:

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می‌تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرایند تصمیم گیری باشد.از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت می باشد از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی ، سازمانی، صنعتی ونظایرآن. (سکاران[1]،1388: 124 ) این پژوهش از نظر روش شناختی یک پژوهش توصیفی،و از نظر نتایج یک پژوهش‏ کاربردی و تا حدودی بنیادی محسوب می‏گردد.

گاهی اوقات پژوهشگران کوشش می کنند بدون اجرای مطالعات تجربی ، از طریق بعضی روش های آماری خاص همچون تحلیل مسیر بر روابط علی دست یابند. دست کم ، تصمیم گیری در باره اینکه پژوهش با مداخله در جریان طبیعی رویداد ها صورت گیرد یا با بهره گیری از فنون خاص تحلیل داده ها روابط علی کشف گردد و یا اینکه به مطالعه همبستگی پرداخته گردد تا حدودی به انتخاب پژوهشگر بستگی دارد. (سکاران، 1388: 130) این پژوهش از نوع همبستگی بوده که  به صورت میدانی اجرا گردید و با بهره گیری از فنون آماری همبستگی بین متغیر ها مورد آزمون قرار گرفته و با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری روابط علی آن تبیین شده می باشد.

[1]  Sekaran

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی