سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مـقدمـه:

مقصود از طرح نظری مسئله پژوهش توجه یا چشم انداز نظری می باشد که تصمیم گرفته می گردد برای مطالعه مسئله ای که در پرسش آغازی مطرح شده پذیرفته گردد.(کیوی و کامپنهود، 1388: 85) هر پژوهشی ریشه در پارادایم هایی دارد که آبشخور فکری آن را تامین می کنند، چارچوبی که قلمرو فکری را در پژوهش مشخص نموده، اهم و مهم را از نظر پژوهشگر تفکیک نموده و مسیر پژوهش را برای دستیابی به نتایج مطلوب،معین می نماید. به گونه قطع تا ریشه ها، شاخه وبرگهای یک پدیده به درستی تبیین نشود نمی توان از آن انتظار ثمره ای قابل ملاحظه داشت.به همین خاطر فصلی مجزا به اندیشه های تاثیر گذار بر موضوع مورد نظر اختصاص شده می باشد.

ادبیات پژوهش:

بشر به عنوان یک منبع و سرمایه:

سرمایه انسانی وسیله ای می باشد برای دستیابی به مزیت رقابتی ، ماهنامه بیزینس[1] ، آینده را با عنوان” جنگ جهانی برای استعدادها”[2] معرفی می نماید،  نیازی روز افزون برای تشویق خلاقیت، شاهراه های استعداد که بایستی نیروی کاررا دگرگون نماید ازدیگر مولفه های جهان آینده خواهد بود. در دنیای آینده دیگر گزارشهای سالانه که در آن مولفه های مالی به صورت عملکرد به هیئت مدیره داده می گردد محلی از اعراب نخواهد داشت، بلکه سازمان بایستی بتواند اثبات نماید که مردم بزرگترین سرمایه آن می باشد[3]. (گیبسون و کریستوفر،2010: 4)

بهره وری کارگران علمی، بزرگترین چالش مدیریتی قرن بیست و یکم می باشد. افزایش بهره وری کارگر علمی در کشور های توسعه یافته، رمز و ضرورت بقا آنها می باشد. کشور های توسعه یافته، به هیچ طریق دیگری نمی توانند به حفظ کیان خود امیدوار باشند چه رسد به حفظ رهبری و سطح زندگیشان. (دراکر، 1386: 193)

دراکر زمانی که مقایسه ای بین بهره وری در دو نوع کارگر رابررسی می کند چنین اظهار میدارد که کار بر روی موضوع بهره وری کارگران علمی، از مدتها قبل، آغاز شده می باشد، “ما از لحاظ کار واقعی بر روی بهره وری کار گران علمی در سال 2000 تقریبا در همان جایی هستیم که از لحاظ بهره وری کارگران یدی، در سال 1900، یعنی یک قرن پیش بودیم”.( همان،175)

وظیفه مدیریت حفظ دارایی های سازمانی می باشد که در اختیار دارد. مفهوم این حرف در جایی که دانش تک تک کارگران علمی، نوعی دارایی ، و در اغلب موارد، دارایی اصلی یک موسسه ، به حساب می آید، چه می باشد؟معنا و مفهوم این مطلب در سیاست های پرسنلی و کارگزینی چیست؟برای جذب و حفظ کارگران علمی با بالاترین بهره وری به چه چیزهایی نیاز می باشد؟برای افزایش بهره وری آنها، وتبدیل بهره وری افزوده آنها به ظرفیت کاری سازمان، چه چیزهایی لازم می باشد؟  (همان،183).

مطالعه مقایسه ای مسائل نظری ناشی از پژوهش:

[1]   Business

[2]  Global war for talent

[3]  People are our greatest asset

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی