سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

) متغیرهای پژوهش :

در پژوهش حاضر در حالت کلی عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر مستقل و نقدینگی و ریسک نقدینگی به عنوان متغیر وابسته معرفی می گردند.

اما در مدل های ارائه شده:

1-11-1) متغیر های وابسته:

1-1-11-1 (شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش():

اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در تحقیقات مختلف یا به صورت قدر مطلق و یا به صورت نسبی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق یا واقعی سهام عبارتست از قیمت پیشنهادی فروش ، منهای قیمت پیشنهادی خرید سهام.اما اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام که در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گرفته با بهره گیری از فرمول زیر که در تحقیقات مختلفی زیرا استل[1](1987)، کهن[2] و همکاران (1979) ، مورس و آشمن[3] (1983) و بون[4](1998) به کار گرفته شده می باشد محاسبه می گردد :

قیمت پیشنهادی خرید و فروش از متوسط قیمتهای پیشنهادی روزانه طی سالt بدست می آید.

 

2-1-11-1)  مازاد بازده سهام ():که از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد:

که در آن بازده سهام در ماه t و  بازه بدون ریسک در سال t  می باشد.

2-11-1) متغیر های مستقل:

1-2-11-1) حجم مبادلات():حجم سهام شرکت در طول سال t که در انتها سال t بدست می آید.

2-2-11-1) تعداد معاملات ():ریشه دوم تعداد  مبادلات درسال t می باشد.

3-2-11-1) ریسک نقدینگی سهام (): از فرمول زیر قابل محاسبه می باشد.

که در آن  متوسط قیمت خرید و فروش سهام در سال t  و  و  به ترتیب میانگین و انحراف معیار  در سال t  می باشند.

4-2-11-1) نقدینگی بازار():در پژوهش حاضر نقدینگی بازار از روشی که پوستر و استامباغ (2003) بهره گیری کرده اند محاسبه شده می باشد.

[1] Stoll

[2] Cohen

[3] Morse & Ushman

[4] Boone

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …