سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

– سطوح یا انواع برنامه درسی

 

(سیلور[1] و الکساندر[2]، 1974) برای برنامه درسی پنج سطح ملی[3]، منطقه‌ای[4]، آموزشگاهی[5]، تخصصی[6]، فردی[7] اظهار نموده‌اند و کونزلی[8](1983) چهار نوع برنامه درسی شامل مؤسسه‌ای[9]، بیوگرافیکی[10]، آموزشی[11]، موضوعی[12] را مورد بحث قرار داده و کلاین (1989) به هفت سطح ایده‌آل‌[13]، اجتماعی[14]، رسمی[15]، نهادی، آموزشی، اجرایی[16]، تجربی[17] تصریح نموده و آیزنر(1994) تحت عنوان ابعاد به شش بعد شامل معلم محور[18]، ناحیه‌ای، ایالتی[19]، فدرال[20]، ناشران تجاری[21]، مراکز پژوهش و توسعه[22] تصریح نموده می باشد.

پوزنر[23] به نقل از زیدوفسکی(1995) تحت عنوان انواع پنج نوع برنامه شامل برنامه درسی مدون[24]، عملیاتی[25]، پنهان[26]، پوچ[27]، فوق برنامه[28] را مورد بحث قرار داده و گودلدوسو(1997) نیز به چهار نوع برنامه درسی اجتماعی، مؤسسه ای، آموزشی و تجربه شده تصریح نموده‌اند و (مک کورمیک[29]، 2003) نیز از سه سطح برنامه درسی تحت عناوین مشخص شده[30]، اجرا شده[31]، تجربه شده بحث بعمل آورده و بالاخره لسلی(1997، 2004) برای برنامه درسی یازده سطح مطرح نموده که عبارتند از برنامه درسی عیان یا مدون[32]، برنامه درسی اجتماعی، برنامه درسی پنهان، برنامه درسی پوچ، برنامه درسی رسانه‌ای[33]، برنامه درسی همراه یا ملازم[34]، برنامه درسی منتقدین و نواندیشان[35] (بیانی) برنامه درسی در حال اجرا یا مورد بهره گیری[36]، برنامه درسی دریافت شده[37]، برنامه درسی درونی[38]، برنامه درسی مجازی یا الکترونیکی[39].

قورچیان و تن ساز (1374) سطوح مختلف طراحی برنامه درسی در سطح کلان را به صورت زیر اظهار می­نمایند:

[1] – Silver

[2] – Alexander

[3] – National. c

[4] – Regional.c

[5] – School.c

[6] – Special Groups.c

[7] – Individual.c

[8] – Cunzli

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[9] – Institutional.c

[10] – Biographical. c

[11] – Instructional.c

[12] – Subject Mater.c

[13] – Ideal.c

[14] – Societal.c

[15] – Formal.c

[16] – Operational.c

[17] – Experienced.c

[18] – Teacher Centered. c

[19] – State.c

[20] – Federal.c

[21] – Commercial Publishers

[22] – Research and development.c

[23] – Posner

[24] – Wrriten.c

[25] – Operational.c

[26] – Hidden.c

[27] – Null.c

[28] – Extral.c

[29] – Mccourmic

[30] – Specified.c

[31] – Implemented.c

[32] – Overt, Explicit.c

[33] – Phantom.c

[34] – Concomitant.c

[35] – Rhetorical.c

[36] – In – Use.c

[37] – Received.c

[38] – Internal.c

[39] – Virtual, E.C

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.