سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان 

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در نگاهی جدید به مدیریت منابع انسانی، بشر به عنوان کلیدی ترین عنصر ومنبع سازمان شناخته می­گردد که بعضی ازآن با نام دارایی منحصر به فرد سازمان یا حتی سلاح استراتژیک ایجادمزیت رقابتی یاد می­کنند.مسلم می باشد که هدف نهایی هر سیستم انسانی به، حرکت درجهت پیشرفت، توسعه وتکامل اجزای آن بستگی دارد.مدیران تأثیر ویژه­ای در دست­یابی به این اهداف دارند، شاید هیچ یک از وظایف مدیران دشوارتر از ارزیابی عملکرد کارکنان نباشد. به هر حال فرایند ارزیابی عملکرد یکی از ویژگی های دنیای حرفه ای امروز می باشد و می­تواند به ایجاد نیروی کار موثر کمک کند. با اعمال صحیح این وسیله نه تنها اهداف و ماموریت های سازمان بلکه منافع کارکنان و جامعه نیز تامین می­گردد(سماواتی و  نجات،1388؛20). در ارزیابی های متعدد بعمل آمده مشخص شده می باشد که بسیاری از کارکنان تحت تاثیر عوامل شغلی و تنشهای شغلی(استرس شغلی) قرار می گیرند.استرس شغلی یکی از معضلات شایعی می باشد که کارکنان بطور مداوم با آن روبرو می­شوند، اخیرا استرس شغلی به یک بیماری همه گیر در محیط کار تبدیل شده می باشد. پس تعداد زیادی ازتحقیقات بر استرس شغلی و اثرات آن برجنبه های مختلف خروجی سازمانی متمرکز شده می باشد (یوزگات[1]،2013؛518).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از سوی دیگر، به نظر می رسد یکی از مسائلی که در حال حاضر گریبانگیر بیشتر سازمان های دولتی در ایران شده می باشد، مسئله ایجاد بی تفاوتی در کارکنان باشد. بی تفاوتی انگیزه کار و کوشش را از آنها می گیرد و بالطبع کارکنان بی تفاوت، سازمانی بی تفاوت را می سازند. افرادی که دچار این پدیده می شوند ، به آینده توجهی ندارند، زیرا در نظر آن ها حال ، گذشته و آینده تفاوتی با هم ندارند و سطح کاری آنها در حدی می باشد که مانع اخراج آن ها از سازمان گردد. بی تفاوتی سازمانی عامل مخربی در سازمان و نوعی بحران خاموش ، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا می باشد(حریری و همکاران،1392؛ 3).

با در نظر داشتن مبانی فوق، در این فصل مبانی نظری وادبیات پژوهش ، پیشینه پژوهش و جمع بندی مبانی پژوهش مورد بحث قرار می گیرد.

[1] Ugur Uozgat & serra Yurtkoru & Elif Bilginoglu

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3-1  اهداف پژوهش

1-3-1 هداف اصلی

تبیین تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان

2-3-1  اهداف فرعی

  • تعیین تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر  بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان
  • تعیین تاثیر استرس شغلی و عملکرد کارکنان با عامل میانجی بی تفاوتی کارکنان