سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 (2-7معیارهای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی

در ادبیات مالی برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در بازار معیارهای متعددی مطرح شده می باشد. از آن جا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی به گونه مستقیم قابل نظاره نیست از اینرو محققین از بعضی متغیرهای شاخص (نماینده) برای سنجش آن بهره گیری نموده اند. این معیارها در سه طبقه کلی قرار می گیرند. بعضی مطالعات تجربی از معیارهای فرصت رشد به عنوان شاخص اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی یک شرکت بهره گیری نموده اند، استدلال آن ها این می باشد که شرکت های با فرصت های رشد بیشتر، محیط اطلاعاتی نامتقارن تری دارند. پاره ای دیگر از تحقیقات دریافتند که افزایش سطح اطلاعات مرتبط با یک شرکت منجر به همگرایی در انتظارات مربوط به سودهای مورد انتظار آتی شرکت می گردد. این تحقیقات معمولاً از معیارهای منتج از توافق میان پیش بینی های سود هر سهم تحلیل گران به عنوان شاخصی برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیری می کنند. دسته سوم از مطالعات از یک سری از معیارهای مبتنی بر ادبیات ساختار خرد بازار  بهره گیری نموده اند که در مقایسه با دو گروه قبلی شایع تر می باشند. [12]دامنه پیشنهادی خرید و فروش سهام که در پژوهش حاضر از آن به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیری شده می باشد در دسته سوم جای دارد.

همانطور که در مقدمه این فصل اظهار گردید ، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به گونه گسترده در تحقیقات پیشین به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی به کار رفته می باشد. شواهد تجربی قابل توجهی درمورد ارتباط مثبت میان عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی هست. درخصوص شواهد مربوط به توانایی دامنه قیمت پیشنهادی در کنترل محیط اطلاعاتی شرکت می توان به پژوهش های هیلی، پالیپو، سوئینی[1](1995) و ولکر[2](1995) تصریح نمود  ، که همگی به یک ارتباط منفی(مثبت) میان دامنه قیمت پیشنهادی وعدم تقارن اطلاعاتی شرکت پی بردند. [39]

همچنین هیلی، هاتون و پالیپو[3] (1999) و لوز و ورچیا[4](2000) نیز نشان داده اند که مقدار عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه قیمت پیشنهادی و نوسانپذیری قیمت سهام به گونه معکوس با کیفیت افشاء در ارتباط می باشند. [12]

 

[1] Healy,Palepu, and Sweeney

[2] Welker

[3] Healy,Hutton and Palepu

[4] Leuz and Verrecchia

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …