سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

بحث و انتقاد در مورد مدل پنج نیروی رقابتی پورتر

گراندی[1]  [43]این گونه بحث می کند که مدل رقابتی پورتر سهم برجسته ای در حوزه مدیریت استراتژیک دارد اگر چه به گونه گسترده ای در حالت کاربردی مورد بهره گیری قرار نمی گیرد. ایشان همچنین با مقایسه ی مدل پورتر و تحلیل SWOT اظهار می کند که مدل پورتر ابزار کامل تری را برای مطالعه محیط خارجی که سازمان با آن مواجه می باشد برای مدیران تامین می کند. گراندی [43] پیشنهاد می دهد که مدل رقابتی پورتر اگر شکسته شده و به بخش های کوچک تری تقسیم گردد بیشتر مورد بهره گیری مدیران قرار خواهد گرفت.

ویلن و هانگر[2]  [44] مدل پورتر را یک ابزار موثر برای درک جایگاه قدرت در یک صنعت بخصوص می دانند. مک الوی و پنینگتون[3]  [45] اعتقاد دارند که اگر چه مدل رقابتی پورتر در حالت اولیه برای سازمان های بازرگانی طراحی شده می باشد اما برای درک سازمان های آموزشی غیر انتفاعی نیز مفید می باشد و این زمانی می باشد که مراکز آموزشی عالی مانند سازمان های چند محصولی اقدام نموده و سبد فعالیت های آنان بوسیله تغییر هزینه های عوامل ورودی و تغییر حالت بازار برای هر گروه از محصولات تعیین گردد.

 

2-2-4) تئوری مبتنی بر منابع

ادیت پنروز[32]  در کتاب تئوری رشد شرکت به شناسایی منابع سازمانی به عنوان یک بخش اساسی پرداخته و زمینه ی اولیه دیدگاه مبتنی به منابع[4] را ایجاد کرده می باشد [46]. پنروز [32, p. 24] در کتاب خود چنین می گوید:

”یک سازمان چیزی بیش از یک واحد اداری و اجرایی می باشد؛ سازمان را می توان مجموعه ای از منابع تولیدی در دسترس کاربران مختلف و در طول زمان دانست که از طریق تصمیمات اجرایی تعیین می شوند. وقتی ما به کارکرد سازمان های تجاری خصوصی از این زاویه نگاه کنیم، اندازه ی سازمان بوسیله ی بعضی از معیارهای منابع تولیدی بکار گرفته شده توسط سازمان، بهتر قابل      اندازه گیری خواهد بود.“

رویکرد های پورتر و سازمان صنعتی بیشتر بر محیط و عوامل خارجی سازمان می باشد در حالیکه در تئوری مبتنی بر منابع سازمان بر عوامل و منابع داخلی خود جهت دستیابی به مزیت رقابتی تمرکز می کند.

تئوری مبتنی بر منابع در آغاز فقط به عنوان یک دیدگاه مطرح بود اما با توسعه ی آن توسط محققان و پژوهشگران مختلف تکامل یافته و به عنوان یک تئوری ارائه گردید [46].

[1] Grundy

[2] Wheelen & Hunger

[3] McElwee & Pennington

[4] Resource-Based View

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان