سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

نام هایی متفاوت، ویژگی هایی مشترک:

شیوه های جدید مدیریت منابع انسانی میزبان تغییرات گسترده ای همزمان با تغییر در روابط کارمندی در سازمان بوده اند.این شیوه های مدیریت به دنبال افزایش عملکرد کارکنان و دستیابی به سود از طریق آنان می باشند.تعدادی اصطلاح برای توصیف این شیوه ها به کار رفته می باشد آنها به وسیله اصطلاحاتی همچون ،”تعهد بالا”،”عملکرد بالا”، “درگیر کردن بالا”(پفر، 1998)؛ “شیوه های کاری جایگزین”، “شیوه های کاری انعطاف پذیر”(ریچارد وجانسون،2004)؛ “شیوه های منابع انسانی نوآورانه و پیشرونده “(آگروالا،2003)؛ یا به سادگی “بهترین شیوه ها”(گست،1997) توصیف شده اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظریه پردازان زیادی در طول چند دهه اخیر به دنبال تعیین و مجموعه سازی از بهترین شیوه های مدیریت منبع انسانی بوده اند اما تنها چیزی که امروز به قطعیت می توان در مورد آن اظهار نظر نمود آن می باشد که هنوز هیچ گونه توافق کلی در مورد ترکیب شیوه های مدیریت منابع انسانی وجود ندارد.هنوز نظریه ای که تمام شیوه ها را به گونه سیستماتیک جمع نموده آنها را به عوامل الزام آور، انتخابی، بهداشتی و انگیزشی تقسیم نموده باشد وجود ندارد.(سینگ و همکاران،2012: 658)

پیشینه پژوهش:

مقدمه:

تغییر در شرایط سازمان های عصر حاضر، به تغییر در توجه آن ها به نیروی انسانی منجر شده می باشد. در این شرایط، کارکنان سازمان، ابزار موفقیت مدیر نیستند و به عنوان سرمایه های سازمان، به گردانندگان اصلی جریان کار و شرکای سازمان بدل شده اند.

هر پدیده ای دارای سابقه یا پیشینه ای می باشد ، وضع و شرایط امروز آن نیز تابع همین گذشته می باشد ، پدیده ها وابسته به گذشته اند و در زنجیره ای از تداوم جای می گیرند پس سخن از پیوستار به میان می آید و همانطور که شناخت درست بایستی با در نظر داشتن تمامی شرایط فعلی پدیده صورت گیردبدین سان به درستی می توان گفت هر پژوهش درست ، متضمن شناخت تحقیقات پیشین می باشد (ساروخانی ،1386: 146)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی