سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فصل اول: کلیات پژوهش 1

مقدمه 2

1-1-اظهار مسأله 4

1-2-ضرورت و اهمیت پژوهش 11

1-3-اهداف پژوهش 14

1-3-1-اهداف کلی 14

1-3-2- اهداف جزئی 15

1-4-سؤالات پژوهش 16

1-4-1- سؤالات کلی 16

1-4-2- سؤالات جزئی 16

1-5-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 17

1-5-1-تعاریف مفهومی 17

1-5-2-تعاریف عملیاتی 19

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش 21

2-1- مبانی نظری 22

2-1-1- برنامه درسی 22

2-1-1-1- تعاریف برنامه درسی 22

2-1-1-2- سطوح یا انواع برنامه درسی 27

2-1-2- محیط حمایتی دانشکده 31

2-1-3- مهارتهای سطوح برتر تفکر 35

2-2-پیشینه پژوهش 41

2-3- نتیجه‌گیری کلی 52

 

فصل سوم: روش شناسی 54

مقدمه 55

3-1- روش پژوهش 55

3-2- جامعه آماری 56

3-3 – روش نمونه­گیری و حجم نمونه 56

3-4- ابزار پژوهش 56

3-5- روایی و پایایی 57

3– 6– روش‌های جمع آوری اطلاعات 60

3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 61

سؤالات جزئی 62

 

فصل چهارم: یافته­های پژوهش 63

مقدمه 64

4-1-مطالعه سئوالات پژوهش 65

4-1-1- سئوالات کلی 65

1-کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان به چه اندازه می باشد؟ 65

2-کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان به چه اندازه می باشد؟ 66

3- مهارت­های سطوح برتر تفکر از دیدگاه دانشجویان به چه اندازه می باشد؟ 67

4-آیا ارتباط معناداری بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز هست؟ 68

5- آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده، پیش‌بینی کننده معنادار مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد؟ 69

6- آیا کیفیت محیط حمایتی دانشکده پیش‌بینی کننده معنادار مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشد؟ 71

7- آیا کیفیت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده به گونه همزمان پیش‌بینی کننده معنادار مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشند؟ 72

4-1-2- سئوالات جزئی 74

سؤال 1: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجرا شده هست؟ 74

سؤال 2: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی هست؟ 75

سؤال 3: آیا تفاوت معناداری بین مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد دانشگاه شیراز هست؟ 76

سؤال 4: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت برنامه درسی اجرا شده هست؟ 78

سؤال 5: آیا تفاوت معناداری بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز از کیفیت محیط حمایتی هست؟ 81

سؤال 6: آیا تفاوت معناداری بین مهارت‌های سطح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف دانشگاه شیراز هست؟ 83

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری 86

مقدمه 87

5-1- بحث و نتیجه­گیری 87

5-1-1- تعیین  کیفیت برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان 87

5-1-2- تعیین  کیفیت محیط حمایتی دانشکده از دیدگاه دانشجویان 89

5-1-3- تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان 90

5-1-4- مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان 91

5-1-5- مطالعه معناداری اندازه توانایی کیفیت برنامه درسی درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان 92

5-1-6- مطالعه اندازه توانایی کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان 96

5-1-7- مطالعه قدرت برنامه درسی اجرا شده و محیط حمایتی دانشکده، به صورت همزمان در پیش بینی مهارتهای سطوح برتر تفکر دانشجویان 97

5-1-8- مطالعه معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد از کیفیت برنامه درسی اجراشده 98

5-1-9- مطالعه معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان زن و مرد، از کیفیت محیط حمایتی دانشکده 99

5-1-10- مطالعه معناداری تفاوت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان زن و مرد 101

5-1-11- مطالعه معناداری تفاوت بین ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از کیفیت برنامه درسی اجرا شده 102

5-1-12- مطالعه معناداری تفاوت ادراک دانشجویان رشته‌های مختلف از محیط حمایتی دانشکده­ها 103

5-1-13- مطالعه معناداری تفاوت بین مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان رشته‌های مختلف 104

نتیجه‌گیری کلی 107

5-2- محدودیت‌ها 109

5-2-1- محدودیت­های اجرایی 109

5-2-2- محدودیت­های پژوهشی 109

5-3- پیشنهادها 110

5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 110

5-3-2- پیشنهادهای کاربردی 110

فهرست منابع 112

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.