سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فهرست مطالب

کلـیات.. 1

چـارچوب نظـری و مبـانـی تئـوریـک.. 7

رویکردهای مختلف مطالعه شیوه های مدیریت منابع انسانی:.. 16

سیستم کاری عملکرد بالا:.. 18

الف) تحقیقات داخلی:.. 23

ب)تحقیقات خارجی:.. 27

الف) تحقیقات داخلی:.. 53

ب) تحقیقات خارجی:.. 55

روش شـناسـی تحـقیـق.. 58

بعد عملیاتی:.. 69

بعد نا محسوس عملکرد(تعهد سازمانی):.. 69

طرفداری ادراک شده سازمانی به عنوان متغیر تعدیل کننده:.. 71

الف) بعد عملیاتی:.. 78

ب) معیارهای ارزیابی کارایی عملکرد:.. 79

ج)تعهد سازمانی:.. 80

تجـزیـه و تـحـلـیـل داده هـا.. 86

مقدمه:.. 87

الف : خود همبستگی باقیمانده ها:.. 96

ب) رگرسیون  غیر خطی:.. 96

بـحـث و نـتیـجـه گـیـری.. 99

2)جامعیت متغیر های وابسته:.. 103

پیشنهادات برای پژوهش های آتی:.. 108

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
  • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی