سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه :

تاثیر اطلاعات مالی بر رفتار بازار سهام یکی از موضوعات اصلی پژوهش در  امور مالی می باشد.از این رو پیامد ها و عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته می باشد.یکی از این پیامد های اساسی عدم تقارن اطلاعاتی می باشد که به برتری  اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری تصریح دارد. با در نظر داشتن اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی اکنون پذیرفته شده می باشد که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها تحلیل های اقتصادی ناقص می باشد.

در این راستا در سالهای اخیر کوشش قابل توجهی در زمینه مطالعه  عدم تقارن اطلاعاتی در بازار های مالی،عوامل موثر بر آن و ارتباط ی آن با سایر موضوعات مالی صورت گرفته می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می پردازد.

نقدینگی(نقدشوندگی) به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاری ها یا دارایی ها به وجوه نقد می باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو می شوند می توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد. در حقیقت فقدان نقدشوندگی ممکنست تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد.]19[

در هر بازار مالی با در نظر داشتن گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند.  سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی می باشد. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها می باشد. تأثیر نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها مهم می باشد.

موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام در اواسط دهه سال 1980مطرح گردید.تحقیقاتی زیرا پژوهش اکبو و نورلی[1] (2005) نشان می دهد که عامل نقد شوندگی بر بازده

دارایی موثر می باشد و سرمایه گذاران همواره آن را مورد توجه قرار می دهند.]19[

مطالعه حاضر تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت و فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را  روی مازاد بازده سهام مطالعه می کند.

 

در پژوهش حاضر کوشش شده می باشد که بعد خاصی از ریسک نقدینگی را که سرمایه افراد را تهدید کرده و موجب تفاوت قیمت پیش بینی شده از قیمت واقعی می باشد تبیین گردد.

 

[1] Eckbo & Norl

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …