سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

فرضیه های پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3-1) فرضیه اول: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و حجم معاملات هست.

2-3-1) فرضیه دوم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و دفعات انجام معامله هست.

3-3-1) فرضیه سوم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی سهام هست .

4-3-1) فرضیه چهارم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی بازار هست .

5-3-1) فرضیه پنجم: ارتباط ی معنا داری بین عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک نقدینگی بازار هست .

 

6-3-1) فرضیه ششم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و نقدشوندگی سهام شرکت هست.

7-3-1) فرضیه هفتم : ارتباط معناداری بین  مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی شرکت هست.

8-3-1) فرضیه هشتم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام ونقدینگی بازار هست.

9-3-1)  فرضیه نهم : ارتباط معناداری بین مازاد بازده سهام و ریسک نقدینگی بازار هست.

 

4-1) هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …

 

 

 

5-1) توجیه ضرورت انجام طرح :

با فرض وجود ارتباط ای معنادار میان عدم تقارن اطلاعاتی و نقدینگی و ریسک نقدینگی با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی که در پژوهش حاضر با اندازه گیری شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قابل محاسبه می باشد می توان هزینه های ناشی از ریسک نقدینگی  همچون هزینه فرصت ناشی از نگهداری وجه نقد،هزینه سرمایه و … را کنترل نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …