سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

 (2-4-2خطر اخلاقی [1]

خطر اخلاقی نوعی اطلاعات نامتقارن می باشد که از این دیدگاه یک یا چند نفر از طرف های قرارداد و معامله بالقوه می تواند شاهد انجام شدن خواسته های خود در معامله باشند ، اما طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد .

در واقع،برای سهامداران و بستانکاران غیرممکن می باشد که برهمه کارهای مدیر ارشد و کیفیت  کار او(که از جانب آنها انجام می دهد)نظارت مستقیم داشته باشند.از این رو امکان دارد مدیر وسوسه گردد کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عواملی بگذارد که ورای کنترل وی می باشند. [12]

(2-5 اهمیت اطلاعات نامتقارن

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد. درصورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع گردد،می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب گردد.پس بهتر می باشد کیفیت توزیع اطلاعات به صورت دقیق مورد ارزیابی قرارگیرد. [14]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نکات مهمی که در ارتباط با بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می گردد،بحث کارایی بازار می باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار،اثرات خود را برروی قیمت سهام منعکس می کند.

 (2-6عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی

عدم تقارن اطلاعاتی میتواند برحسب محیط اطلاعاتی – کثرت اعلان های عمومی و تعداد مبادلات شرکت تعیین گردد و همچنین تحت تاثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد به عنوان نمونه وقتی اعلان عمومی خبری درمورد شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل ممکن می باشد بازار  درمورد وضع واقعی شرکت آگاه تر گردد و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد. بعضی از این عوامل عبارتند از:

 

 

( 2-6-1کیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی

مدل های نظری مختلف مانند دایاموند [2](1985) و دایاموند و ورچیا [3](1991) استدلال می نمایند که کیفیت بالاترافشاء می تواند اندازه عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت کنندگان در بازارهای مالی را کاهش داده و در نتیجه به کاهش هزینه سرمایه و افزایش نقدشوندگی بیانجامد [23]. افشاء گسترده می تواند باعث جلب اعتماد مجدد سرمایه گذاران در مورد جنبه های مختلف عملکرد یا عملیات شرکت شده و به کاهش سطح عدم تقارن اطلاعاتی و یا به تعبیری به کاهش هزینه های اطلاعاتی سرمایه گذاران منجر گردد [25]کیفیت بالای افشاء به گونه کلی از دو طریق می تواند بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اثرگذار باشد نخست اینکه افشاء با کیفیت تر می تواند از طریق کاهش منافع مورد انتظار، در کسب اطلاعات محرمانه، انگیزه های جست وجوی این نوع اطلاعات را کاهش دهد و از سوی دیگر افشاء بهتر، مقدار نسبی معامله به وسیله سرمایه گذاران ناآگاه را افزایش می دهد. [12]

[1] Moral hazard

[2] Diamond

[3] Diamond & verrecchia

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …