سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

محیط حمایتی دانشکده

مطالعه محیط از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد، زیرا که یادگیری، پیامد این محیط می باشد. عامل محیط هدایت­کننده انگیزه فکری و عامل مهمی در تقویت و تحکیم سطح آموزشی دانشجو می باشد. این امر، به اهمیت قابل توجه مطالعه موضوعات مهم تدریس منجر می­گردد. روش کنترل محیط، موضوعات برنامه درسی و رفتار اساتید، بعضی از عواملی هستند که محیط کلاس را مطلوب یا نامطلوب، خشنود یا دلسرد کننده دانشجو، می­سازد (آپادیای[1]، 1983).

نوع محیط آموزشی موجود در دانشگاه و در میان دانشجویان، توجه مثبت یا منفی آنها نسبت به کار در دانشگاه را افزایش و ارتقا می­دهد. توجه­های منفی، بر عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر بسیاری دارند که این تأثیر در قالب رفتارهای نامطلوبی مانند بی­توجهی و وقت گذرانی (طفره زنی) عیان می­گردد که به نوبه خود موفقیت تحصیلی آنها را تحت تأثیر قرار می­دهد.

محیط­های یادگیری حمایتی را می­توان اینگونه تعریف نمود : “ایجاد یک انجمن (جامعه) یادگیری مراقبتی و مناسب که برای همه یادگیرندگان طرفداری­های لازم به مقصود کمک به آنها در جهت دستیابی به بالاترین حد توانایی خود را فراهم می­آورد” ( هالتز فرانک[2]، 2004).

چنانچه اِربَن[3] (1999) می­گوید: “با وجود اینکه دانشجویان یک محیط یا جو حمایتی و مثبت را تجربه می­کنند، اما بعضی از آنها ممکن می باشد هیچگاه به پایین­ترین استانداردها نائل نشوند یا نتوانند تمام توانایی و استعداد خود را تحقق بخشند “.

طبق نظر هالتز فرانک (2004)، هفت عنصر اساسی مبتنی بر پژوهش در ارتباط با محیط­های یادگیری حمایتی هست.

عنصر 1) امنیت محیط فیزیکی: که گروهی در برگیرنده خانواده، دانشجویان و استادان مختلف دانشگاه را در برنامه ریزی جامعی در جهت در نظر داشتن مؤلفه­های یک محیط امن، درگیر می­کند.

عنصر2) فعالیت­های رهبری مشترک: شامل فعالیت­های تعمدی و هدفداری می باشد که مسئولیت و پاسخگویی در جهت موفقیت دانشجویان را بین تمام اعضای جامعه دانشگاه توزیع می­کند.

عنصر 3) انجمن­های یادگیری فردی ساخت یافته: که در زمینه طرفداری­های ساختاری مانند مشاوره، راهنمایی، انتقال، کلاس­های کوچک و اندازه دانشگاه و به مقصود فراهم کردن رویکردی فردی­تر نسبت به محیط دانشگاه­، شکل می­گیرند.

عنصر 4) فعالیت­های یادگیری دانشجو محور: که شیوه­ها و تکنیک­های یادگیری مشارکتی؛ یادگیری مرتبط با زندگی واقعی؛ فرصت­هایی برای دانشجویان به مقصود ارزیابی پیشرفت خود و تدوین اهداف؛ فرصت­هایی برای دانشجویان به مقصود دریافت بازخورد هدایت شده، و صلاحیت­های چند فرهنگی را به کار می­گیرد.

عنصر 5) روابط حمایتی و حس اجتماع: که بر انتظارات سطح بالا برای تمام دانشجویان، محیط یا جو آموزشی مثبت، احساس طرفداری دانشجویان از جانب سایر افراد و حس اجتماع استادان­، تأکید می­کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.