سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مدل کسب و کار با رویکرد مسئولیت اجتماعی سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

) طبقه بندی منابع

بارنی[30]  منابع سازمان را به سه دسته تقسیم کرده می باشد: منابع سرمایه ای فیزیکی (مثل زمین و تجهیزات، جایگاه جغرافیایی و دسترسی به مواد اولیه)؛ منابع سرمایه ای سازمانی (مانند ساختار گزارش دهی رسمی، برنامه ریزی رسمی و غیر رسمی، سیستم های تعدیلی و کنترلی و ارتباطات غیر رسمی میان گروه های درون سازمان و بین سازمان و گروه های درون محیط سازمان) و منابع  سرمایه ای انسانی (یعنی آموزش، تجربه، دادرسی، هوش و فراست، ارتباطات دوستانه و بینش مدیران و کارکنان درون سازمان)

هافر و شندل[1] [52] منابع را در شش گروه اصلی طبقه بندی کرده اند:

منابع مالی شامل: جریان نقدی، چک، موجودی بانکی و بخش وام.

منابع فیزیکی شامل: تکنیک های کاربردی، کارخانه و ابزار آلات، جایگاه جغرافیایی و       مواد اولیه.

منابع انسانی شامل: تجربه، داوری، استعداد، ارتباطات اجتماعی و سیستم های یادگیری.

منابع تکنولوژیکی شامل: پتنت[2]، دانش و توانایی توسعه و پژوهش.

شهرت شامل: درجه ی خوش نامی، درجه ی تحسین و تشویق، رتبه ی اعتبار، جایگاه اجتماعی و وفاداری مشتریان.

منابع سازمانی شامل: ساختار گزارش دهی رسمی، برنامه ریزی رسمی و غیر رسمی و     سیستم های همکاری گروهی و کنترل.

دسته بندی های انجام شده توسط محققان مختلف اغلب بر اساس نوع منبع از حیث ملموس یا غیر ملموس بودن می باشد و کمتر به مباحث ارزشی منابع توجه شده می باشد.

در سال های اولیه توسعه ی تئوری مبتنی بر منابع تمرکز اصلی در تشکیل تئوری بر ارتباط عملی و نظری بین منابع و توسعه ی مزیت رقابتی بود در حالی که اخیرا این موضوع که منابع از کجا می آیند مورد توجه قرار گرفته می باشد[46] . ورنرفلت  [53] فرآیند هایی که از طریق آنها یک شرکت می تواند منابع به دست آورد را مورد توجه قرار داده و تصریح می کند که موجودی فعلی منابع منجر به عدم تقارن در رقابت برای منابع جدید می گردد.

موضوع مهم دیگری که در تئوری مبتنی بر منابع قابل توجه و مطالعه می باشد فرق بین منابع قابل مبادله و غیر قابل مبادله و فرآیندی که در آن مبادله انجام می شود، می باشد   .[46]

[1] Hofer & Schendel

[2] Patent

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

) اهداف پژوهش

هدف کلی انجام این پژوهش، یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR به مقصود خلق یک سازمان مسئول می باشد که این هدف کلی را می توان به اهداف خرد زیر تقسیم نمود:

  1. مطالعه تأثیر ذینفعان در فرآیند یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR
  2. مطالعه تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR بر مزیت رقابتی سازمان