سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط بین برنامه درسی اجرا شده، محیط حمایتی دانشکده و مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان

قسمتی از متن پایان نامه :

بعد انتقادی:

لوی[1] (۱۹۹۷) معتقد می باشد که تفکر انتقادی یک راهبرد شناختی فعال و سیستمی، برای مطالعه، ارزیابی و فهم وقایع، حل مسائل و تصمیم­گیری بر پایه علت های و شواهد معتبر می­باشد. کوهن در سال 1989 اظهار می کند که بعد انتقادی درک و فهم معانی خاص توسط اشخاص می باشد. 2– بعد خلاقیت[2]: عبارت می باشد از: توسعه[3]، بهسازی[4] و ایجاد ابتکار[5]، تفکرات[6]، عقاید[7]، تصاویر[8] و ذهنیت سازنده[9]. کوهن معتقد می باشد که خلاقیت ایجاد و خلق محصولات یا نظریات جدید و بدیع می باشد (1989). عموماً بر این باورند که خلاقیت محدود به طبقه خاصی از افراد با استعداد و به­ویژه افراد تیز هوش می­باشد. با این دیدگاه تنها تعداد کمی از افراد توانایی تفکر خلاق، و … را دارند. بنا بر این خلاقیت در فعالیت­های شناختی روزمره عموم مردم جایگاه اندکی دارد. 3- بعد حل مسئله[10] : حل مسئله مانند زیبایی سیرت و یک هنر خوب می­باشد. زمانی که با آن برخورد می­کنیم، آن را می­شناسیم، اما نمی­توانیم آنرا تعریف و یا مشخص کنیم. به نظر می­رسد که تعریف اظهار مسئله به عنوان توانایی تمرکز بر اظهار وقایع، مقایسه وضع موجود و مطلوب (هدف) و یافتن راه­هایی برای از بین بردن فاصله بین آنها می­باشد (هانت[11]، 1994). کوهن حل مسأله را حل و رفع مسأله یا دشواری شناخته شده می‌داند (1989). 4- بعد تصمیم­گیری[12]: چهارمین مؤلفه تفکر سطح برتر، تصمیم­گیری می­باشد. از منظر کوهن تصمیم گیری انتخاب بهترین راه حل می‌باشد (1989). کلمات کلیدی و عباراتی که ترومن [13](1945) ضرورتاً برای تعریف فرایند تصمیم­گیری مورد بهره گیری قرار داد، عبارت بودند از: تفکر محتاطانه[14]، سنجش جایگاه[15]، و دلالت­ها[16] و مفاهیم[17].

[1] -Loi

[2] -Create

[3] – Development

[4] – Improvement

[5] – Innovations

[6] – Thoughts

[7] – Opinions

[8] – Pictures

[9] – Constructive Mindset

[10] -Problem solving

[11]– Hant

[12]– decision

[13]– Troman

[14] – Cautious Thinking

[15] – Situation Assessment

[16] – Implications

[17] – Concepts

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-       اهداف پژوهش

1-3-1-اهداف کلی:  

1-تعیین کیفیت برنامه درسی اجرا شده در دانشگاه شیراز

  • تعیین کیفیت محیط حمایتی دانشکده در دانشگاه شیراز
  • تعیین کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز
  • مطالعه ارتباط بین کیفیت برنامه درسی اجرا شده، کیفیت محیط حمایتی دانشکده و کیفیت مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز

5-مطالعه قدرت کیفیت برنامه درسی اجرا شده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

6-مطالعه قدرت کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

7- مطالعه قدرت همزمان کیفیت برنامه درسی اجرا شده و کیفیت محیط حمایتی دانشکده در پیش بینی مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان دانشگاه شیراز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-3-2- اهداف جزئی:

  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت برنامه درسی اجرا شده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان
  • مقایسه ادراک دانشجویان از کیفیت محیط حمایتی دانشکده بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.
  • مقایسه مهارت­های سطوح برتر تفکر دانشجویان بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی آنان.