سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

طرح پژوهش:

این پژوهش به مطالعه عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیر های شرکتهای خصوصی و هم فاکتورهای بازار گسترده می پردازد.

این مطالعه تمرکزی دو گانه دارد :

اولا تجزیه و تحلیل یکپارچه ای از عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن متغیرهای شرکت خصوصی و هم فاکتورهای بازار فراهم می نماید.

ثانیا اثرات نقدینگی و ریسک نقدینگی را  روی مازاد بازده سهام مطالعه می کند.

 

7-1)  جمع آوری داده ها:

داده های مربوط به شرکتهای نمونه آغاز از منابع مختلف مانند صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها ، مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد جدید استخراج گردید.

 

8-1) جامعه آماری و نمونه گیری:

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1384 الی 1389 (دوره شش ساله) می باشد که دارای ویژگی های زیر باشند:

– تا پایان اسفند 1383 در بورس پذیرفته شده باشند.

  • به مقصود افزایش قابلیت مقایسه، سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
  • طی دوره مورد نظر تغییر فعالیت و یاتغییر سال مالی نداده باشند.
  • غیر از بانک ها ، شرکتهای سرمایه گذاری یا واسطه مالی ، لیزینگ، بیمه ای و این قبیل نباشند.
  • معاملاتشان در بورس دچار وقفه طولانی نشده باشد.به بیانی دیگر سهام این شرکتها در طول سال های مزبور در بورس فعال بوده و وقفه بیش از سه ماه نداشته باشند.
  • دسترسی لازم به قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش روزانه و همچنین سایر اطلاعات مالی آنها در طی دوره مورد مطالعه وجود داشته باشد.

تعداد نمونه پژوهش حاضر که با بهره گیری از نمونه­گیری حذفی انتخاب شده است108  شرکت می باشد.

9-1) تجزیه و تحلیل داده ها :

داده های مربوط به شرکتهای نمونه آغاز از منابع مختلف مانند صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها مندرج در سایت رسمی بورس و نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد جدید استخراج گردید. داده های گردآوری شده پس از حصول اطمینان در صحت و دقت آنها ،جهت محاسبه بعضی متغیر های پژوهش به صفحه گسترده اکسل[1] منتقل شدند.تجزیه و تحلیل نهایی داده ها با کمک نرم افزار آماری ایویوز[2] صورت گرفت.

[1] EXCEL

[2] Eviews

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراء :

هدف از انجام پژوهش پیش رو مطالعه ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی می باشد.

در واقع هدف از انجام این پژوهش رامی توان پاسخ به سوالات زیر دانست:

– آیا عدم تقارن اطلاعاتی با نقدینگی و ریسک نقدینگی ارتباط معناداری دارد؟

– در صورت وجود ارتباط این ارتباط چگونه می باشد؟

– آیا می توان با کنترل عدم تقارن اطلاعاتی ریسک نقدینگی را نیز تحت کنترل در آورد؟

– …