سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

 • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی

 

قلمرو زمانی و مکانی پژوهش:

از آنجا که نیروی انسانی ارزش های متفاوتی درسازمانهای خدماتی باشرکت تولیدی دارند منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی می باشد، اما تعداد سازمان هایی که میتوانند این منبع را مطیع خود کرده و مورد بهره برداری قرار دهند بسیار ناچیز می باشد به گونه معمول این منبع در سازمان های خدماتی بیشتر از مراکز تولیدی مورد توجه قرار می گیرند(احمد و شرودر، 2003: 19). به همین خاطر یکی از شرکتهای تابعه  برق منطقه ای فارس به عنوان جامعه مورد مطالعه این پژوهش انتخاب گردید. ناگفته نماند از آنجا که در مطالعه احمد و شرودر (2003) مناطق جغرافیایی (کشورهای مورد مطالعه) به عنوان متغیرکنترلی مد نظر قرارگرفته می باشد ، این مطالعه از حیث آنکه در ایران اجرا شده می باشد  متغیر کنترلی مطالعه آنها را نیز مد نظر قرار داد.

بازه زمانی این پژوهش از ابتدای سال 91 با مطالعه کتابخانه ای آغاز گردید و با پژوهش در اسناد مکتوب و مقالات داخلی و خارجی ادامه پیدا نمود تا این که در ابتدای سال 92 این مرحله از مطالعه به پایان رسید و 6 ماهه نخست سال 1392 صرف مطالعه میدانی و تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری از آنها گردید.

کلید واژه ها:

مدیریت منابع انسانی[1]:

رویکرد های متمایز به مدیریت کارکنان که به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق آرایش و به کارگیری نیروهای کاری متعهد و متخصص می باشد.(دئود[2]، 2006: 14 به نقل از استوری[3](1995)).

شیوه های مدیریت منابع انسانی[4]:

فعالیت های سازمانی معطوف به مدیریت منابع انسانی جهت اطمینان از آنکه نیروی به کارگرفته شده به دنبال دستیابی به  اهداف سازمانی می باشد.(شولر[5] و جکسون[6] ،1987؛ شولر و مک میلان[7]، 1984؛ رایت و اسنل، 1991). (همان : 14). در این پژوهش شیوه های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد بهترین روش ها[8] برگرفته از پژوهش پفر و ویگا(1999) گزینش شده می باشد. این شیوه ها عبارتند از :امنیت استخدامی، استخدام گزینشی،تیم های خودگردان، پرداخت بالا متناسب با عملکرد، آموزش گسترده،کاهش در تفاوت میان شأن و مقام پست های مختلف، تسهیم اطلاعات.

عملکرد سازمانی[9] :

در این پژوهش عملکرد سازمانی به دو بخش محسوس و نامحسوس که به صورت همزمان  تاثیر سازمانی را اندازه گیری می کنند تصریح دارد. هزینه ، کیفیت،ارائه به موقع خدمت، انعطاف پذیری،ارائه خدمت جدید در صنعت مورد فعالیت بعد مالی عملکرد سازمانی،  مولفه های اختصاصی که بعد عملیاتی سازمان را نسبت به سایر شرکت های برق منطقه ای می سنجد و تعهد سازمانی که بعد نامحسوس متغیر عملکرد سازمانی را اندازه گیری می کنند مانند ابعاد مورد سنجش در این پژوهش بوده می باشد.

طرفداری ادراک شده سازمانی[10]:

باور کارکنان از این که سازمان به چه اندازه برای همکاریهای مابین شان ارزش قائل بوده و به آسایش و آرامش آنان اهمیت می دهد.(آیزنبرگر و همکاران،1986: 501)

[1] Human resource management

[2] Daud

[3] Storey

[4]  HRM practices

[5] Schuler

[6] Jackson

[7] Macmillan

[8]  Best Practices

[9]  Organizational performance

[10]  Perception of organizational support

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف کلی از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شیوه های جهان شمول مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. ارائه چارچوبی که مدیران منابع انسانی بتوانند ابزارهای مفهومی وعملیاتی مورد نیاز را برای ساختاردهی تأثیر ارزش آفرین خود ایجاد نمایند. پس اهداف جزئی این پژوهش به قرار زیر می باشد:

 • مطالعه ارتباط بین امنیت استخدامی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین استخدام گزینشی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تیم های خودگردان، تمرکز زدایی و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین جبران خدمت بالا مبتنی برعملکرد و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین آموزش گسترده و عملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین کاهش در تفاوت مقام و جایگاه وعملکرد سازمانی
 • مطالعه ارتباط بین تسهیم اطلاعات و عملکرد سازمانی